Maandberichten PKC Oostburg--Groede maart 2020

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 1 maart 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas (Vastenactie)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Na de viering ontmoeting en koffie drinken in de Eligiuszaal
Zondag 8 maart 2020. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen – Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 15 maart 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ton Verbraeken
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Ineke van Oosten, namens de parochie.
• Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
Zondag 22 maart 2020. 10,45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariëtte Wijffels en overleden familie.
Zondag 29 maart 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor

Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Gerardus Jacobus Josephus Pfaff, echtgenoot van Tannetje Marie Fieman.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 5 april 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering (Palmzondag/Presentatieviering EHC)
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Marinus Adriaan Remijn, echtgenoot van Henriëtte Marie Louise de Badts en overleden familie, namens de parochie.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 8 maart 2020. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Zondag 22 maart 2020. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorganger: Annelies Klaaijsen – Inghels.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. Kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 1 maart is bestemd voor Vastenactie. De Caritas heeft ook dit jaar weer een gezamenlijk doel gekozen voor alle parochiekernen in West Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar is het eerste jaar van een nieuw project, te weten Stichting Sibusiso in Tanzania. Deze stichting wordt gerund door een echtpaar dat een tehuis en zorg biedt
aan families met een gehandicapt kind. Ook geven ze voorlichting en cursussen voor meer acceptatie in dit land. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 12 februari was er een reguliere vergadering van de PKC. In deze vergadering is o.a. teruggekeken op de Oecumenische viering in de Week van de Eenheid en op de afscheidsviering van pastor Ignace D’Hert. Beide viering zijn voor-spoedig verlopen. Zeker over de afscheidsviering is er grote tevredenheid. Verder zijn de vieringen in de Paasperiode al kort aan de orde geweest.
Ook zijn de gebruikelijke zaken over het tekort aan bestuursleden en vrijwilligers aan de orde geweest. En de betrokkenheid van de PKC tijdens parochiële vieringen.
Geconstateerd werd, dat de Kliederkerk, waarvoor tijdens de Oecumenische viering aandacht is gevraagd voorlopig niet van de grond komt. De moed wordt evenwel niet opgegeven.
Uiteraard is ook de Vastenactie aan de orde geweest. De opbrengst van de Vastenactie is dit jaar bestemd voor SIBUSISO. U leest hierover verder meer in deze Maandberichten. In het kader hiervan is er een kunstwerk, dat verkocht zal worden en waarvan de opbrengst voor dit doel is. Het kunstwerk zal tijdens de Vastenperiode bij toerbeurt in de verschil-lende kerken aanwezig zijn. Parochianen kunnen dan een schriftelijk bod hierop uit-brengen. Het kunstwerk zal voor de hoogste bieder zijn.
Tenslotte zijn nog diverse zaken met betrekking tot het kerkgebouw en het onderhoud hiervan besproken. Zo is het de bedoeling 4 houten panelen in het middelste stel van de tochtdeuren in het voorportaal door glas te vervangen.
De volgende vergadering is op donderdag 19 maart 2020. U kunt aandachtspunten aan-melden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@ zeelandnet.nl).
Verder is er op dinsdag 10 maart 2020 een gezamenlijke bijeenkomst van het parochie-bestuur en pastoraal team met de vier PKC’s en het Caritasbestuur.
Rozenkransgebed
Het rozenkransgebed wordt gebeden op donderdag 5 maart in de Mariakapel. Aanvang 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Chrismaviering
In de Goede Week vindt de jaarlijkse Chrismaviering plaats. Dit jaar is deze op woensdag 8 april om 19.00 uur in Hulst. Hoofdcelebrant is bisschop Liesen.
Vastenactie
In de Veertigdagentijd houdt de Caritasinstelling van de H. Andreasparochie naar goed gebruik een Vastenactie. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor een nieuw eigen project. Het betreft een gezamenlijke actie van de drie Zeeuws Vlaamse parochies. Het project heet SIBUSISO en is een project voor Tanzaniaanse kinderen met een beperking. Deze kinderen zitten vaak in een isolement en komen daar niet uit. Door zowel de kinderen als de ouders te trainen wordt hun geleerd om met deze omstandigheden om te gaan en naar buiten te treden. Ook dit keer wordt het project weer gedragen door mensen uit onze regio.
De vieringen in de Veertigdagentijd staan in het teken van deze vastenactie. Ook ver-schillende scholen doen weer mee. En er is weer een vastenactiemiddag en wel op 21 maart. Deze middag wordt georganiseerd met medewerking van alle geloofsgemeen-schappen uit onze parochie. Er wordt dan een toelichting gegeven op het project. Verder is er muziek, een hobbymarkt, een taartenbuffet met koffie en thee en een verloting, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.
Deze middag is dus op zaterdag 21 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur en vindt plaats in de H. Eligiuskerk te Oostburg. Iedereen is hier van harte welkomVerder organiseert de Caritas op zaterdag 4 april in JOTA een ontmoetingsmaaltijd.
Ook dan wordt een toelichting op het project Subisiso gegeven. De maaltijd begint om 18.00 uur waarvoor een bijdrage van € 10,00 wordt gevraagd. Opgeven voor deze maaltijd kan tot 1 april bij het Pastoraal Centrum (e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl of tel: 0117-453374. De plaatsen zijn beperkt, dus hier geldt: wie ’t eerst komt, wie….. Bij opgave graag het bedrag overmaken op: NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI en met vermelding van “ontmoetingsmaaltijd JOTA”.
Oecumenische avondgebeden
Als voortzetting van de Aswoensdagviering zijn er ook dit jaar de oecumenische avondgebeden en wel elke woensdagavond een halfuur met lezing, gebeden en samenzang. In het kader van de herdenkingen "75 jaar vrijheid" hebben de avond-gebeden dit jaar een bijzonder thema. Het is ook 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op 9 april 1945 werd terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in gevangenschap indrukwekkende brieven, gedichten en gebeden. Daaromheen is allerlei ander materiaal verzameld. Dit alles zal leidraad zijn voor de avondgebeden. Die vinden plaats op 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april telkens om 19.00 uur in de H. Eligiuskerk. Er is elke keer een voorganger vanuit de Werkgroep Oecumene. De samenzang wordt aan het orgel begeleid om beurten door Anniek Contant en Willy Kamphuis. Ieder is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijzondere momenten van bezinning.
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 11 maart 2020 wordt er kleding, speelgoed en etenswaren opgehaald door ophaaldienst De Helpende Hand uit Diksmuide. Tot en met dinsdag 10 maart kunt u uw spullen inleveren aan de kerk of neerzetten in de Mariakapel. Kleding graag in plastic zakken doen, elektrische toestellen ontdoen van plakkers en speelgoed en etenswaren apart verpakken a.u.b. De kleding wordt verdeeld onder kansarmen en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel. De opbrengst komt ten goede aan sociale doelen.
Gezinsdag: Balans in je leven
Op 29 maart a.s. organiseert het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum een dag voor gezinnen in Oosterhout. Alle gezinnen zijn van harte welkom.
Bijna iedereen heeft het druk met kinderen, huishouden, werk, familie en vrienden. Soms raak je gefrustreerd van die bomvolle agenda en smacht je naar een avond of weekend “niks” aan je hoofd. Tijdens deze gezinsdag gaan Carlo en Mayke Beenakker hier dieper op in. Carlo werkt als leraar aan de Universiteit Leiden en Mayke werkt voor de thuiszorg en heeft het druk met hun gezin met kinderen en kleinkinderen. Ze spreken over: wat is een leven in balans, echte innerlijke vrijheid en wat is voor mij écht belangrijk in het leven.
In de middag doen ouders en kinderen als gezin het Familie-in-balansspel. Ook alleen-staande ouders zijn bijzonder welkom met hun kinderen! De tieners (12-18 jaar) hebben een uitdagend programma in samenwerking met LifeTeen. Het programma is van 11.00-18.00 uur. De dag wordt gehouden in de Sint Paulusabdij, Hoogstraat 80 in Oosterhout. Meer informatie en aanmelding: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag. De volgende gezinsdag is aan zee, op zaterdag 11 juli 2020 in Cadzand-Bad.