image imageimage


 

Oostburg, 25 april 2021

Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen Betreft: kanselmededeling.

Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de drie parochies in Zeeuws- Vlaanderen wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

Bisschop Liesen heeft een beroep gedaan op kapelaan Jochem van Velthoven om een nieuwe benoeming te aanvaarden. De bisschop heeft Jochem van Velthoven gevraagd om met ingang van 20 oktober pastoor te worden van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Jochem heeft de vraag van de bisschop in beraad genomen, en daarna de bisschop laten weten dat hij deze benoeming zal aanvaarden. Het spijt ons heel erg dat we nu al afscheid van hem moeten nemen.

Jochem van Velthoven is in oktober 2018 kapelaan geworden voor onze drie parochies. Hij is in Terneuzen gaan wonen en hij heeft met groot enthousiasme een impuls gegeven aan het geloofsleven in onze parochies. Wij hebben hem leren kennen als een talentrijke en diepgelovige priester. We hadden graag gezien dat hij nog langer in onze omgeving was blijven wonen en werken, maar we begrijpen dat de bisschop een beroep op hem heeft gedaan. Er zijn veel parochies in het bisdom die een groot tekort aan pastorale beroepskrachten hebben, en er is ook grote behoefte aan priesters die als pastoor leiding kunnen geven aan de missionaire parochie. De komende maanden blijft kapelaan Van Velthoven nog werkzaam bij ons. Het geeft hem gelegenheid om zijn taken goed af te ronden en over te dragen. Over de datum waarop we van hem afscheid nemen zullen we u nog berichten.

Langs deze weg feliciteren wij kapelaan van Velthoven van harte met zijn nieuwe benoeming en we feliciteren de Catharinaparochie in Oosterhout met haar nieuwe pastoor.

De drie parochiebesturen spreken met de bisschop over de invulling van de vacature die met het vertrek van kapelaan Van Velthoven ontstaat. Wij houden u op de hoogte over het verloop daarvan.

met vriendelijke groet,

Ronald van Quekelberge vicevoorzitter parochie heilige Andreas