Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Augustus 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 6 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur  woord- en communieviering (George Dhondt 
  en Eugene Wijffels).   George Galle; Annie van Hooteghem; Johan van 
  Waes; Gerard van den Bunder; Lucien de Clerck; Rosa Willems; 
  overleden familie De Ruijsscher-Dierick, broers en zussen; Robert de 
  Rijcke en overleden dochter Corrie.
  Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de parochiële Caritas- 
  instelling met de gedachte ‘Een goed begin is het halve werk’.  
  Koor: Sint Ceciliakoor.

Zaterdag 12 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
  Annie Marteijn-de Meijer; overleden familie de Meijer-Buijck; Charles 
  van Dierendonck en Marie Loete; Frans Picavet en Liza Picavet-du Bois. 
  Collecte: voor de parochie.

Zondag 13 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur   woord- en communieviering (Hendrik De 
  Vriese). Eugene Rammelaere en Lydie Standaert; Corry Remijn en Frans 
  Maenhout; Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie 
  Bonte-Missiaen.    Collecte: voor de parochie.  Koor: Sint Ceciliakoor.

Woensdag 16 augustus
Rozenoord – 14.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Collecte: voor onze parochie.

Zaterdag 19 augustus – Maria Tenhemelopneming
Aardenburg – 19.00 uur  eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.) op het 
  pastoor Martensplein voor de kerk vieren we het patroonsfeest van de 
  geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede.
  Frans en Ceciel Hermans-de  Bruijckere; Aimé en Lidwina Moens-Sutin; 
  Achiel en Emelie Moens-de Baerdemaeker; pastoor Willy Martens; pater 
  Frans Kil; kapelaan Joseph de Kerf; Christianne van Parijs; Alina 
  Breijaert; Guust Tas; overleden familie Ducheine; overleden vriendin; 
  overleden familie Galle-van Morrelgem.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor onze parochie en de 2de voor 
  de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad.

Zaterdag 26 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  René Plasschaert; Jo Spellier-de Jonge; Stella de Meijer-D’Hooge en 
  zoon Jean-Pierre.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 27 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg -  09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Domien van de Vijver en overleden familie; Gerard de Bruijne; Frans 
  Jonckheere.  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor onze parochie.

SECRETARIAAT GESLOTEN 
Wegens de zomervakantie is het secretariaat gesloten tot en met vrijdag 
18 augustus 2017. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer
beschikbaar tijdens deze periode: 06 – 20403610.

FEEST EN FIETSEN MET MARIA
In de jaargang van een parochie zijn de kerkelijke feesten altijd hoogtepunten. 
We kennen ze: Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Maar er zijn natuurlijk nog meer
gedenkdagen. Eén ervan valt op 15 augustus. Ik bedoel niet direct “half oest”,
hoewel dat (vroeger) in het leven van mensen een bijzondere dag was. Nee, ik
bedoel natuurlijk het feest van Heilige Maria Hemelvaart of Onze Lieve Vrouw
ten Hemelopneming. Tot voor een aantal jaren een hoogfeestdag, als zondag
gevierd en een vrije dag voor iedereen. In andere landen  hebben ze hem nog 
steeds in ere gehouden! Bij ons vieren we het in een weekend. 
De vroegere parochie Aardenburg had de eerste omschrijving als naam.
De parochie Eede droeg de tweede naam. Sinds enkele jaren vormen we samen
één parochie(kern). Daarom vieren we samen het feest van Maria 
Tenhemelopneming. Dat gebeurt dit jaar in het weekend van 19 en 20 augustus
. En we maken er samen een bijzonder feest van. Op zaterdag 19 augustus 
vieren we om 19.00 uur de eucharistie in openlucht.

Het  Pastoor Willy Martensplein wordt weer compleet ingericht als 
openluchtkerk. Een bijzondere plek, want in 1604 werd het katholieken
verboden om te kerken. Pas tweehonderd jaar later, in 1804, mocht een loods 
op hetzelfde plein ingericht worden voor de eredienst. In 1850 startte men 
achter die loods met de bouw van de huidige kerk. Zo kwam er ruimte voor 
het kerkplein dat in 2013  zijn huidige naam kreeg.

In de feestelijke viering gaat pastor Ignace D’hert voor, het Sint-Caeciliakoor
stemt in, vrijwilligers zetten hun beste beentje voor. En ieder die dit feest wil 
meemaken, van Eede, Aardenburg, Sluis of elders heten we van harte welkom 
op deze unieke “samen te vieren”. Op het eind van de viering is er ook een 
processie langs het Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes. 
Na afloop is er royaal tijd voor gezellig samen komen met koffie, thee, fris of 
iets alcoholisch. Dit laatste mogen we niet overdrijven, want een dag later, 
zondag de twintigste, gaan we per fiets op zoek naar kapellen en hun verhalen.
We hebben een leuke route bedacht met onbekende kapellen en we gaan
uiteraard de Belgische grens over richting Vivenkapelle en Sijsele, dus het kan 
een mooie dag worden om ons Mariafeest zinvol af te sluiten. 
We verzamelen aan de kerk om 12.30 uur. Deelname “kost” slechts € 5,00 
(inclusief consumptie)!

Info over de activiteiten bij Leo Ducheine en/of Marc Moens
(0117-492415 of 0117-493125)

BINDINGSDAG PKC-ZUID  - 
BLAUWE ZUSTERS KOMEN NAAR ONZE PAROCHIE

De parochiekern Zuid heeft vorig jaar haar eerste bindingsdag gehouden en 
in de evaluatie is afgesproken daar een jaarlijkse terugkerende dag van te maken
. Het is binnen onze ene parochie heel belangrijk dat we als geloofsgemeen-
schappen naar elkaar toegroeien en de ene parochie uitdragen en omarmen. 
De bindingsdag gaat dit jaar door op zaterdag 9 september in de heilige 
Johannes de Doperkerk in Sluis.

De parochiekerncommissie heeft de Blauwe zusters (de Dienaressen van de
Heer en de Maagd van Matará) uit Luxemburg uitgenodigd. In hun klooster 
zijn liturgische spullen uit de gesloten kerken van Eede en Hoofdplaat in 
gebruik. In het klooster verblijven contemplatieve (teruggetrokken zusters die
zich richten op een leven van gebed, stilte en boete) en apostolische zusters
(zusters die zich missionair inzetten voor hun omgeving). In de woonwijk waar
het klooster staat zetten de apostolische zusters zetten zich in voor de 
catechese voor Eerste Communicanten en vormelingen.

We nodigen iedere belangstellende van harte uit om zaterdag 9 september
aanwezig te zijn. Rond de klok van 14.00 uur staat de koffie en thee klaar. 
Daarna zullen de zusters zich voorstellen, hoe zij staan in de huidige wereld en 
zich inzetten op parochieel vlak. We zullen tussendoor samen met de zusters in
verschillende talen liederen zingen. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in
gesprek te gaan met de zusters. Om 17.00 uur sluiten we de middag af met de 
vespers met medewerking van het Ritmisch Koor Emmanuel.  
Iedereen is van harte welkom.

Wilt u meer weten over de orde van de Blauwe zusters kunt u kijken op hun 
website: http://www.ssvmne.org/nl/.

Zaterdag 19 augustus – Maria Tenhemelopneming
Aardenburg – 19.00 uur  eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.) op het
  pastoor Martensplein voor de kerk vieren we het patroonsfeest van de
  geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede.
  Frans en Ceciel Hermans-de  Bruijckere; Aimé en Lidwina Moens-Sutin;
  Achiel en Emelie Moens-de Baerdemaeker; pastoor Willy Martens; pater
  Frans Kil; kapelaan Joseph de Kerf; Christianne van Parijs; Alina
  Breijaert; Guust Tas; overleden familie Ducheine; overleden vriendin;
  overleden familie Galle-van Morrelgem; Erna Rotier.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor onze parochie en de 2de voor
  de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad.

Zaterdag 26 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  René Plasschaert; Jo Spellier-de Jonge; Stella de Meijer-D’Hooge en
  zoon Jean-Pierre.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 27 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg -  09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Domien van de Vijver en overleden familie; Gerard de Bruijne; Frans
  Jonckheere; Hector en Alma Bollé-Duinker. 
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor onze parochie.

Zaterdag 2 september
Heille – 19.30 uur woord- en gebedsviering naar aanleiding van de kermis
  in het dorpshuis. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 3 september – Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
  Eugene Wijffels). Johan en Marie-Louise de Bruijckere-van Overloop en  
  overleden familie; Louisa de Smet; Bertrand Bauwens en Alma
  Steckelinck; Roger van Maele.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie, 2de voor Pax
  Christi.

Donderdag 7 september
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van de
  donderdag 3 augustus heeft € 29,15 opgebracht. Dank daarvoor.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
NELLY BLONDEEL, weduwe van Omèr Ongenae. Zij werd geboren te Sint Kruis op
26 juni 1928 en is overleden te Sint Kruis op 31 juli 2017. Haar uitvaart vond plaats op
zaterdag 5 augustus 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, waarna haar
begrafenis plaats vond op de begraafplaats te Sint Kruis.
 
en voor
AUGUSTINUS ALOUISIUS MARIE DE NIJS, emeritus pastoor van Biervliet. Hij werd
geboren te Hontenisse op 6 mei 1924 in een boerengezin van 18 kinderen. Na de lagere
school in Hontenisse ging hij als voorbereiding op het kleinseminarie een jaar als
voorbereiding naar Huijbergen. Na het kleinseminarie ‘Ypelaar’ in Ginneken en het
grootseminarie ‘Bovendonk’ te Hoeven volgt de priesterwijding op 11 juni 1949.
Achtereenvolgens is hij kapelaan in Rijsbergen, Ulvenhout en pastoor te Galder. In 1963
wordt hij kapelaan in een nieuwe parochie in Rijen. In 1971 wordt hij benoemd tot pastoor
in Biervliet en tot districtcatecheet in West-Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1977 tot aan zijn
emeritaat in 1994 vormt hij samen met pastoor Buijsse een pastoraal team voor Biervliet,
Hoofdplaat en IJzendijke.  Tot het laatste toe verzorgt hij vieringen in huize Emmaüs te
IJzendijke, waar hij in de ochtend van 21 juli 2017 is overleden. Zijn uitvaart vond plaats op
donderdag 27 juli 2017 in de heilige Martinuskerk te Kloosterzande met aansluitend de
begrafenis op de begraafplaats bij de kerk.
Mogen ze in vrede zijn.

FEEST EN FIETSEN MET MARIA
In het weekend van 19 en 20 augustus vieren we het feest van de Tenhemelopneming van
Maria, patrones van de geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede. Op zaterdag
vieren we om 19.00 uur de eucharistie in openlucht. Het  Pastoor Willy Martensplein
wordt weer compleet ingericht als openluchtkerk. In de feestelijke viering gaat pastor
Ignace D’hert voor, het Sint-Caeciliakoor stemt in, vrijwilligers zetten hun beste beentje voor.
En ieder die dit feest wil meemaken, van Eede, Aardenburg, Sluis of elders heten we van
harte welkom op deze unieke “samen te vieren”. Op het eind van de viering is er ook een
processie langs het Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes.
Na afloop is er royaal tijd voor gezellig samen komen met koffie, thee, fris of iets alcoholisch.
Dit laatste mogen we niet overdrijven, want een dag later gaan we fietsend op zoek naar
kapellen en hun verhalen. Er is een leuke route bedacht met onbekende kapellen en we gaan
uiteraard de Belgische grens over richting Vivenkapelle en Sijsele. Verzamelen aan de kerk
om 12.30 uur. Deelname “kost” slechts € 5,00 (inclusief consumptie)!  Info bij Leo
Ducheine en/of Marc Moens (492415 of 493125)

BINDINGSDAG PKC-ZUID  -  BLAUWE ZUSTERS KOMEN NAAR ONZE PAROCHIE
De parochiekern Zuid heeft vorig jaar haar eerste bindingsdag gehouden en in de evaluatie
is afgesproken daar een jaarlijkse terugkerende dag van te maken. Het is binnen onze ene
parochie heel belangrijk dat we als geloofsgemeenschappen naar elkaar toegroeien en de ene
parochie uitdragen en omarmen. De bindingsdag gaat dit jaar door op zaterdag 9 september
in de heilige Johannes de Doperkerk in Sluis.

De parochiekerncommissie heeft de Blauwe zusters (de Dienaressen van de Heer en de
Maagd van Matará) uit Luxemburg uitgenodigd. Rond de klok van 14.00 uur staat de koffie

en thee klaar. Daarna zullen de zusters zich voorstellen, hoe zij staan in de huidige wereld en
zich inzetten op parochieel vlak. We zullen tussendoor samen met de zusters in verschillende
talen liederen zingen. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de zusters.
Om 17.00 uur sluiten we de middag af met de vespers met medewerking van het Ritmisch
Koor Emmanuel.  Iedereen is van harte welkom.
Tekstvak: Maria Tenhemelopneming Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U:  open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons  met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst  in de eenheid van de heilige Geest, God,  door de eeuwen der eeuwen. Amen.


OPEN MONUMENTENWEEKEND
Tijdens het open monumentenweekend, zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er vanaf
} 13.00 uur  geleide rondleidingen in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg.
Tevens kunt u beide torens beklimmen en de unieke houten kruisribgewelven te bekijken.

KLEDINGINZAMELING
De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) komt op woensdag 20 september naar
Aardenburg om gebruikte maar nog goede kleding en etenswaren in blik of glas op te halen.
U kunt de spullen op maandag 18 en dinsdag 19 september bezorgen in de garage op het
kerkplein. Bij voorbaat hartelijk dank.