Maandberichten PKC Oostburg--Groede december 2016

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


Zondag 4 december 2016. 10.45 uur. Communieviering.
2e Zondag van de Advent
Voorganger Pastor Alexandra de Krijger
Koor Parochiekoor
Lector J. Huijbregtse
1e collecte voor de Caritas
2e collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor José Maria Louisa Gijsel, weduwe van Marcel Petrus Causijn, namens de parochie.
* Voor Maria Stephania Steijaert, weduwe van Prudent Charles Ludovicus Boonman, namens de parochie.
*Voor George Termont en echtgenote Marie De Wilde.
* Voor Odiel de Jaeger en zijn echtgenote Jozina de Jonge.
Zondag 11 december 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
3e Zondag van de Advent
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn-de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
* Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman-Overmeire.
* Voor Gerard Hubert Caesar van Waes, namens de parochie.
* Voor Jozef Lucas Maria Cuelenaere.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 18 december 2016. 10.45 uur. Communieviering.
4e Zondag van de Advent
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
1e Collecte voor de Bisschoppelijke AdventsActie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
* Voor Catharina Maria Boussen, weduwe van Maurice Alphons Marie Gruson, namens de parochie.
Zaterdag 24 december 2016. 19.30 uur. Communieviering.
Kerstavond.
Voorganger Dhr. N. Peterse en
Koor Kinderkoor met combo
Lector Werkgroep Gezinsvieringen
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
* Voor Noël Maes, echtgenoot van Annie de Milliano, zijn ouders en schoonouders.
*Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Sudijn.
* Voor Willy van ’t Westeinde, echtgenoot van Hilda de Sutter.
Kerk open vanaf 19.00 uur – kinderkoor zingt vooraf bekende kerstliedjes.
Na de viering chocolademelk en glühwein in de hal van de kerk.
Zondag 25 december 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Hoogfeest van Kerstmis.
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector J. Huijbregtse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
* Voor Annie de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
* Voor René Fruytier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
* Voor Leonard Verheye en Juline Minnaert en overleden familie.

Zondag 1 januari 2017. 10.45 uur. Communieviering (Andreas-viering).
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor Catharina Maria Boussen, weduwe van Maurice Alphons Marie Gruson, namens de parochie.
* Voor José Maria Louisa Gijsel, weduwe van Marcel Petrus Causijn, namens de parochie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 4 december 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules.
Zondag 18 december 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar.Voorganger: liturgiegroep. Ria en Jeanine
Zondag 25 december 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Eerste Kerstdag. Voorganger: pastor Alexandra de Krijger.
Viering in BURGHT, recreatiezaal
Donderdag 22 december 2016 om 15.30 uur Een oecumenische Advents-Kerstviering in de recreatiezaal bestemd voor alle bewoners. Voorgangers: ds. A. van Houweling en dhr. N.Peterse
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.

Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 -12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke twee maanden in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 14 december om 20.00 uur is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. .
Kerstpakkettenactie 2016
Evenals voorgaande jaren wordt er dit najaar door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie en veel scholen weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Immers het aantal gezinnen dat voor een pakket in aanmerking komt neemt niet af. De dozen staan achterin de hal van de kerk met een boodschappenlijstje. U kunt de gevulde dozen nog tot 11 december bezorgen in de kerk. Laten wij onze medeburgers die dat nodig hebben ondersteunen met een mooi kerstpakket.
Vrijdag 16 december 20.00 uur KERSTCONCERT door het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor in de H. Eligiuskerk.
Het is een vrijdagavond in december. Buiten is het winter, donker en koud. Maar in de Eligiuskerk is het behaaglijk warm - de kerkzaal is stemmig verlicht met kaarslicht. Kerststal en groenversiering steunen de Adventsstemming. Als om 20.00 uur op een teken van dirigent Marcel van Westen de 40 zangers en zangeressen van het Zeeuws Vlaams Kamerkoor hun stem verheffen vult de prachtige koorklank de gehele ruimte van de H. Eligiuskerk. Vertrouwde woorden klinken op verhoogde toon: “Once in royal Davids city”. De telkens weer indrukwekkende intrada van menige kerstviering maakt die speciale sfeer voor alle aanwezigen hoorbaar en voelbaar. Het programma

gaat voort met oude en nieuwe christmas carols, met bekende en minder bekende kerstliederen. En als het zangkoor ook enkele kerstliederen zingt samen met de aanwezigen is de stemming voor ieder compleet. Een prachtige avond om voorafgaand aan de vierde Adventszondag en vlak voor Kerst al iets mee te nemen van de betekenis van dit grote feest dat Kerstmis is.
Kaartenvoor dit bijzonder concert kosten € 10,- per stuk. Bestellen / reserveren:
- per e-mail Pastoraal Centrum: andreas-wzvl@kpnmail.nl
- telefonisch: 0117- 453374.
U krijgt bericht wanneer uw kaart kan worden afgehaald aan de kerk tegen contante betaling of uw gereserveerde kaart ligt klaar op 16 december vanaf 19.00 uur.
Op zondag 4 en 11 december zijn kaarten te koop na de viering in de hal van de Eligiuskerk .Of vrijdag 16 december vanaf 19.00 uur verkrijgbaar aan de ingang/kassa kerk, maar dan geldt: op=op
Volkskerstzang 18 december 2016
De Werkgroep Oecumene Oostburg zet deze traditie voort. Een programma met zang en samenzang in Kerstsfeer. Dat spreekt velen aan - het samen zingen van vertrouwde kerstliederen voor jong en oud! Op de drie basisscholen oefenen de kinderen een aantal liedjes in – daarmee vormen alle kinderen die meedoen één groot kinderkoor o.l.v. Marleen Scheele. De samenzang wordt op het orgel begeleid door Willy Kamphuis. Er is een verrassend kerstver-haal; “Géén stille nacht!” en natuurlijk klinkt de altijd weer nieuwe taal van het Kerst evangelie, waar alles om draait. Er wordt door Zwinjongeren gecollecteerd voor de Serious Request actie die op het Zwin wordt gehouden
ZONDAG 18 DECEMBER VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR IN DE KERKPLEINKERK, KERKPLEIN 2 TE OOSTBURG. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. Na afloop chocolademelk en koffie

Kerstgezinsnachtviering “Er is een kindeke…”.
Zaterdag 24 december om 19.30 uur.
Dit jaar is de kerstgezinsnacht-viering opgebouwd rondom het kerstverhaal. Dit verhaal is op rijm en zal door kinderen en voor-ganger Nico Peterse worden verteld en uitgebeeld.
Het kinderkoor, versterkt met volwassenen, zal tijdens de vie-ring vele bekende kerstliedjes zingen onder begeleiding van het combo.
De viering begint om 19.30 uur, maar u bent vanaf 19.00 uur al welkom om te luisteren naar en alvast mee te zingen met de leuke kerstliederen, die door het koor dan al zal zingen. Wij hopen dat u tijdens de viering eveneens meezingt met alle bekende leren.
Na de viering is er voor iedereen een warm bekertje chocolademelk of een glaasje glühwein. We hopen dat vele kinderen en ouders, eventueel samen met andere familieleden, naar deze bijzondere en sfeervolle gezinsviering komen.
Vormingsavonden: Heeft bidden zin?
Naar aanleiding van de bidweek voor de eenheid (15-22 januari 2017) organiseren de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Pro-testantse Gemeente De Brug te Oostburg en de Roomskatholieke parochie H. Andreas twee gezamenlijke gesprek- en gebedsavonden.
Sommigen vinden het vanzelfsprekend. Ze doen het spontaan, ze bidden. Het is net zo gewoon als de lucht die ze inademen. Anderen botsen er tegen met hun verstand: waar gaat het toch over? Het lijkt even zinloos als geloven. Weer anderen worden in hun gebed geplaagd door kritische bedenkingen. Ze bidden wel maar vinden het tegelijk ook problematisch. Hiermee zijn slechts enkele varianten genoemd van wat bidden kan zijn. Want er is nog zoveel meer …We gaan met elkaar in gesprek.
Drie voorgangers geven een korte inbreng: vanuit de PKN, de Doopsgezinde gemeente en de RK kerk. Gevolgd door een uitwis-seling met de aanwezige gemeenschap. We gaan ook samen bidden.

In een oecumenische gebedsdienst waarin de verschillende tradities hun eigen stem laten horen. We gaan ook samen bidden en doen dat in een oecumenische gebedsdienst, waarin de verschillende tradities hun eigen stem laten horen. Aan deze gebedsdienst wordt mede-werking verleend door blazers van muziekvereniging Excelsior.
Het gesprek gaat door op woensdag 18 januari 2017 20.00u in het Pastoraal centrum, St. Eligiusplein 17, te Oostburg.
De gebedsdienst gaat door op woensdag 25 januari 2017 om 20.00u in de Protestantse kerk “De Peperbusse” te Sint Kruis.
Aart van Houweling, Marijn Vermet, Ignace D’hert
Top 2000- viering
Op vrijdagavond 30 december organiseert PG De Brug weer een Top 2000- viering, ditmaal in de Eligius- kerk. Iedereen uit Oostburg en omgeving, die van populaire muziek en van dans houdt, is van harte welkom. De viering begint om 20.00 uur. Vanaf 21.30 uur is er een afterparty. Er zal weer worden gemusiceerd door een stevige band onder aanvoering van leadzanger Gijs Kamphuis. Een projectkoor onder leiding van Willy Kamphuis zingt een aantal liederen. Door dansers van balletschool Anita Bekers zal er worden gedanst op enkele swingende nummers uit de Top 2000. De band, het projectkoor en de dansers zullen met elkaar een ‘grande finale’ verzorgen. Enkele mensen uit de regio zullen persoonlijk toelichten, waarom een nummer hen diep raakt. Jij kan zo maar worden gevraagd, wat jouw ‘nummer 1’ is. En ook leggen we verband tussen songteksten en christelijk geloof en leven. Evenals de vorige keer zorgt het duo Ad & Co voor de presentatie. De eindregie is in handen van Sandra Kleijn. De toegang is gratis. Wel worden er een bijdrage gevraagd voor Stichting Mascura.
Mocht je mee willen zingen in het projectkoor, dat inmiddels al een mooie omvang aanneemt en bestaat uit zowel gemeenteleden als niet- gemeenteleden- muziek verenigt!-, neem dan contact op met Willy Kamphuis ( tel. 462145). Er worden nummers ingestudeerd van Bob Marley, Bette Midler, The Scene, The Byrds, en Gerry and the Pacemakers. De repetities vinden plaats op de late zondagochtend, na afloop van de ochtenddienst, in de kerkzaal, waar deze werd gehouden.

ONTMOETINGSCENTRUM DE OPEN KRING
Algemene informatie De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid Oostburg, dat wordt gesteund door de kerken, gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties. Een kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van het geheel.
Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die zin heeft in ontmoeting en wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden deze ochtenden. Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert van bijeenzijn en wat bijpraten tot een spelletje doen en diverse creatieve en informatieve activiteiten. Het aanbod is niet verplichtend en altijd vrijblijvend.
Koffie/thee en iets erbij is gratis. Bij bepaalde gelegenheden (Kerst-mis, Pasen) is er een feestelijke gratis brunch. Eénmaal per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd met soep e.d. voor € 2,00 pp. Aanmelden een week tevoren! Een paar keer per kwartaal is er naast dit programma een extra activiteit in overleg met de deelnemers (excursie, theaterbezoek, uitstapje, BBQ, of eten bij Yota!) – daarvoor wordt soms een eigen bijdrage gevraagd.
PROGRAMMA DECEMBER 2016
07-12-16: Sinterklaasfeest (ingepakt cadeautje van ongeveer
€ 3,50 / €5,= meebrengen met ’n GEDICHT! ).
14-12-16: Kerststukjes maken (graag bakje meebrengen).
21-12-16: Kerstliedjes en kerstverhalen! 11.30 uur Kerstbrunch.
28-12-16: Liedjes en verhalen over oud en nieuw en oliebollen en gezellig samenzijn.