Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 10 november 2019 nummer 23

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

 Zondag 10 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg - 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Jozefus de Rijcke. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 17 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Hélène van Deursen).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 24 november – Christus, Koning van het heelal
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Anna de Zwart. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 1 december – Eerste zondag van de Advent
Aardenburg – 10.45 uur eucharistieviering (pastoraal team) bij
gelegenheid van de naamdag van onze parochie, de heilige Andreas.
Er wordt een projectkoor samengesteld onder leiding van Rina Marteijn
en met medewerking van organist Benny Lampo.
ANDREASDAG 2019
Zondag 1 december a.s. vieren wij, volgens goed gebruik, de naamdag van onze parochie. Dit jaar is om 10.45 uur de eucharistieviering in de H. Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Voorgangers zijn leden van het pastoraal team en de viering wordt opgeluisterd door een projectkoor met koorleden en zangers/zangeressen uit de hele parochie.
Na de feestelijke viering zullen we het glas op onze parochie heffen in het dorpshuis, Westmolenstraat 2, dit is vlakbij de kerk gelegen. We lopen gezamenlijk van kerk naar dorpshuis want we willen graag met zijn allen een toast uitbrengen.
Ook bestaat er weer de mogelijkheid om aan te sluiten bij een soep- en broodmaaltijd, u kunt zich hiervoor opgeven bij mw. Rieneke Dhont: rieneke.dhont@kpnmail.nl, zij is lid van pkc Zuid.
Na de maaltijd is er een presentatie over Aardenburg - Bedevaartstad. Kortom, het belooft weer een mooie dag te worden! U komt toch ook!
ELISABETHPAROCHIE ZOEKT WEG IN DE VERDEELDHEID
De Midden-Zeeuws-Vlaamse Elisabeth-parochie wil van harte een kerk zijn voor iedereen: een veelkleurige gastvrije kerk, waar de blijde boodschap van Jezus gevierd en geleefd wordt, in tekenen van liefde, mededogen en verdraagzaamheid. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De verdeeldheid tussen behoudende en vernieuwende gelovigen in de Rooms-katholieke kerk is zeer voelbaar, zoals recent nog bleek uit de reacties op de Amazonesynode, waar een ruime meerderheid van de bisschoppen zich uitsprak voor het onder voorwaarden toelaten van gehuwde mannen tot het priesterschap en van vrouwen tot de diakenwijding. Diezelfde verdeeldheid tussen behoudend en vernieuwendwordt ook in parochies ervaren. Het Comité Elisabethdagen dat de jaarlijkse parochiedagen organiseert, voelt zich zeer geroepen om die verdeeldheid bespreekbaar te maken.
Op 8 november zal Marc Van Tente een lezing houden met de titel: ‘Wat brengt ons samen? Leerlingen van de Weg’. Marc Van Tente is missionaris oblaat, voormalig docent dogmatische theologie bij het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Brussel (Ganshoren). Op 10 november is de Elisabethviering, waarbij Taizé-liederen uitnodigen tot vredevolle samenzang. Het Comité hoopt dat de lezing en de viering perspectief mogen geven op wie en wat gelovigen samenbrengt.
Programma Elisabethdagen 2019
Vrijdag 8 november: lezing Marc Van Tente – De Ark - Sluiskil
Inloop 16.30 uur, aanvang lezing 17.00 uur, gelegenheid voor vragen en gesprek 18.00 uur, gezamenlijke maaltijd 18.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom! Graag aanmelden met het oog op de catering: bureau@eparochie.nl of telefonisch: 0115 616006.
Zondag 10 november: Elisabethviering – Emmaüskerk – Terneuzen
Aanvang eucharistieviering: 10.30 uur, inzingen vanaf 10.15 uur. Tijdens de viering is er voor kinderen tussen vier en twaalf jaar kindernevendienst.
Meer informatie: www.eparochie.nl.
BISSCHOP, PASTOOR, KAPELAAN
Soms, wanneer ik ergens op bezoek ga, dan wordt mij de vraag gesteld: “Hoe zit dat toch ook al weer. De pastoor, de kapelaan, de bisschop?”
In het kort. Binnen de Kerk is het mogelijk dat (mannen), wanneer zij antwoord geven op de roeping die God in hun hart heeft gelegd, zich aan de bisschop kunnen aanbieden om gevormd te worden tot een leven van werkzaam-zijn in het pastoraat en een de bisschop vragen -dit moet door de bisschop worden bevestigd en bekrachtigd- om de priesterwijding te ontvangen. Binnen de rooms-katholieke Kerk staat de paus aan het hoofd. De paus wordt gekozen binnen het college van kardinalen. Kardinalen zijn
bisschoppen, die door de paus om allerlei redenen werden gecreëerd tot kardinaal. Zij vormen een adviescollege en hebben het recht om de nieuwe paus te kiezen. Meestal uit hun midden. De paus benoemt de bisschoppen. Waar de paus, ook de bisschop van Rome, de opvolger van Petrus is, zijn de bisschoppen de opvolgers van de apostelen. Binnen zijn bisdom wordt de bisschop bijgestaan door de priesters, die door de bisschop worden gewijd.
Priesters werken tegenwoordig in principe in het parochiepastoraat. Een priester, die nog niet de eindverantwoordelijkheid heeft binnen de parochie, noemt de Kerk de kapelaan. Sinds de komst van priester Jochem van Velthoven hebben de parochies van Zeeuws-Vlaanderen weer een kapelaan.
De priester, die de eindverantwoordelijkheid uitoefent, is de pastoor. Dat mag ik zijn voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. En zo vraagt men dan: de andere functies.
Een ‘deken’, ook een gekend begrip, is in de kerk als het ware een teamleider van verschillende pastoors. Het is geen wijding, maar een benoeming. In ons bisdom kennen we sinds enkele jaren geen dekens meer. Dan is er de vicaris. Even ter verduidelijking: soms spreekt men van de parochie-vicaris. Dat is hetzelfde als de kapelaan. In het bisdom is er de bisschoppelijke vicaris en de vicaris-generaal. De bisschoppelijke vicaris is een rechterhand van de bisschop. Dat is in ons bisdom Paul Verbeek, voor
alle parochies. Ook kan een vicaris op deelgebieden verantwoordelijk zijn. Dat is mijn opdracht in verbinding met de bisschop. Samen met anderen hebben de vicarissen zitting in het bisdombestuur, de bisdomstaf en de benoemingencommissie. Binnen het bisdom is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop het Kathedrale Kapittel. Ikzelf maak hier al vele jaren deel van uit. Het kapittel heeft een geregelde functie, wanneer er geen bisschop is en in het traject van het benoemen van een nieuwe bisschop. Sedert de komst van bisschop Liesen mag ik de Proost zijn van het kapittel, de voorzitter.
Tot slot is er in het bisdom ook nog een gekozen adviesorgaan, de Priesterraad. Deze bespreekt vele aangelegenheden en adviseert de bisschop ook weer in allerlei, vooral pastorale, aangelegenheden. Een hele boel informatie. Dat begrijp ik maar al te goed. Misschien toch eens interessant om te lezen.
Misschien ook niet.... pastoor Wiel Wiertz