Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 20 januari 2019 nummer 2

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


Zondag 20 januari - Week van de Eenheid
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering (ds. Edward van der
Kaaij, ds. Marijn Vermet en Ronald van Quekelberge). Thema van de
viering is ‘Recht voor ogen’.
Alle overleden leden van de Koninklijke Muzieksocieteit ‘ Aardenburg-
sche Fanfaren’; pastoor Willy Martens; Aimè Moens en Lidwina Sutin;
Paula van der Heyden-Adriaenssens; Germaine Maria Ghuislaine Martin-
Bex; Johan de Bruijckere en Marie-Louise de Bruijckere-van Overloop
en overleden familie; Robert van Geertruij en Marie-Thérese van
Geertruij-van Overloop.
Met muzikale medewerking van de Koninklijke Muzieksociëteit
Aardenburgsche Fanfaren. Collecte: 1ste voor onze eigen kerken en de
2de voor dementievriendelijke woonomgeving in onze gemeente.
Na de viering is er achter in de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder
het genot van een kopje koffie of thee en om 11.30 uur geeft de fanfare
haar jaarlijks Aperitief concert.
Zondag 27 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Filip Willems; Oscar de Milliano. Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Martha Verpraet; Jacobus Doolaege. Collecte: voor de parochie.
Zondag 3 februari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Eugene Wijffels).
Annie van Overloop-de Sutter; Guust Tas; Gerarda Paridaen-
Vercruijsse; Palmyra van Acker-van Wijnsbergen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor
Memisa, de Medische Missie Actie.
Donderdag 7 februari
Coensdike – 10.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Herman Pielaet en dochter Annelies. Collecte: voor de parochie.


WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
JOANNA MERRELAAR, weduwe van Harrie Beijer. Zij werd geboren op 27 juni 1927 te Brussel (B) en is overleden op woensdag 2 januari 2019 te Oostburg. Haar afscheidingsviering vond plaats op woensdag 9 januari 2019 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis gevolgd met de crematie in het crematorium ‘De Blauwe Toren’ te Brugge (B).
en voor
MARIA CHRISTINA MAESSEN, weduwe van Gerard Coppens. Zij werd geboren op 23 februari 1927 te Herten en is overleden op vrijdag 4 januari 2019 te Sluis. Haar afscheidingsviering vond plaats op donderdag 10 januari 2019 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis gevolgd met de begrafenis op de begraafplaats aan de Hoogstraat.
Dat ze mogen rusten in vrede.

COLLECTE OECUMENISCHE VIERING
Tijdens de oecumenische viering op zondag 20 januari in de heilige Maria Hemelvaartkerk in
Aardenburg zijn er twee collectes. De eerste collecte voor onze plaatselijke kerk en de tweede voor een dementievriendelijke woonomgeving in onze gemeente.
Met een aantal vrijwilligers uit de gemeente Sluis is een stichting opgericht met als doel mensen met.dementie en hun naasten te ondersteunen. Onder de naam ‘Stichting Dementie Vriendelijk Sluis’ wil deze stichting boeken en activiteitenmateriaal ter beschikking stellen, en iedereen die met dementie te maken heeft, een luisterend oor bieden en daar waar mogelijk advies geven. De opbrengst van deze collecte zal ten goede komen aan de aanschaf van boeken en informatiemateriaal rond dementie.

LUKAS LEZEN IN TWAALF STAPPEN
In een eenvoudige leeskring onder de bezielende leiding van Nico Peterse, lezen we met elkaar uit de bijbel en bespreken wat we tegenkomen, verstaan en al of niet begrijpen. Als handvat kiezen we ervoor om in dit Lukasjaar het hele evangelie volgens Lukas te lezen in een lectio continua. Dat betekent beginnende bij hoofdstuk 1 en achtereenvolgens het hele boek. Dat telt 24 hoofdstukken. Gemiddeld lezen we dus twee hoofdstukken op één ochtend en spreken samen daarover bij een kopje koffie.
We komen twaalf maal bijeen op een donderdagochtend tussen 10.00 en ca. 11.30 uur in de
“secretariaatsruimte” Breijdelstraat 2. Daar is ruimte voor ca. 10 medelezers. Dat is ook genoeg voor een lees- en gesprekskring. We gaan uit van de Willibrordvertaling 1995 - maar als je een eigen bijbel hebt met andere vertaling geeft dat niet - vergelijken is altijd leerzaam. Als hulpmiddel gebruiken we een “vertaling met kanttekeningen” bedoeld voor leesgroepen van Ben Hemelsoet en Dirk Monshouwer: “Lucas - Lezen naar de gewoonte van Pasen” (Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 1997).
Data: 17 januari en 31, 14 en 28 februari,14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.
U bent van harte welkom.
OPBRENGST COLLECTES
De opbrengst van de collectes tijdens de kerstviering in Aardenburg was € 914,36 en in Sluis € 558,00.
Met de opbrengst in Sluis kunnen er weer vier sponsorkinderen van de White Group een jaar lang naar school. De collecte voor vluchtelingenhulp in Aardenburg heeft € 70,50 opgebracht. Aan iedereen
hartelijk dank voor uw bijdrage.


RECHT VOOR OGEN
Het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen dit jaar: ‘recht voor ogen’.
‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Deze bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin
verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Als we samen bidden, worden we eraan herinnerd dat het onze roeping is als leden van het lichaam van Christus om het recht te zoeken en het te belichamen. Onze eenheid in Christus geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen.
De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.
Gebed
Rechtvaardige God,
laat ons groeien in wijsheid
om te kunnen onderscheiden
wat goed is en fout.
Laat ons hart geleid worden door eerlijkheid
en laat onze mond de waarheid spreken.
Geef ons moed om waarachtig te blijven
zelfs als anderen tegen ons zijn.
Bewaar ons voor het verspreiden van leugens.
Maak ons boodschappers van eenheid en vrede
die het goede nieuws verspreiden
onder iedereen.
Dat bidden we in de naam van uw Zoon,
Jezus Christus. Amen.