Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 21 juli 2019 nummer 14

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 21 juli – Zestiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge). Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 28 juli – Zeventiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur culturele dienst in de Sint Baafskerk uitgaande
van de gezamenlijke Aardenburgse kerken. Medewerking verlenen
Theatermaker ds. Kees van der Zwaard en organist Niek Luuring.
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en
na te praten.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Astra Plasschaert-van den Hauwe; Peter Doolaege echtgenoot van
Annelies Loete. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 1 juli
Coensdike – om 10.30 uur is er een woord- en communieviering (Walter
Dierick). Voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen; Robert de Rijcke
en dochter Corry. Collecte voor de parochie. De collecte tijdens de
viering van donderdag 4 juli heeft € 30,90 opgebracht. Hartelijk dank!

Zondag 4 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering ( ).
Palmyra van Acker-van Wijsbergen; Osacar de Milliano.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Collecte: voor de parochie.
Zondag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Marcella van Risseghem; Gerard Maenhout.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.


OPBRENGST COLLECTES
Hierbij nog de opbrengst van enkele extra collectes die gehouden zijn in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg: Zondag 19 mei voor Jota (maandelijkse Caritascollecte): € 113,37; zondag 26 mei (1ste collecte tijdens de Eerste Communieviering) € 372,86. De collecte tijdens de kermisdienst van zondag 14 juli heeft € 435,00 opgebracht ten voordele van de Stichting Hoogvliegers. Hartelijk dank!


AVONDTMUSYCK ORGELWANDELING
In het kader van het eerst lustrum van de Internationale Bachorgelmatinees is er op donderdag 25 juli, onder de noemer ’Avondtmusyck’, een zomeravond orgelwandeling langs de drie Aardenburgse kerken. In elke kerk vindt een miniconcert plaats. Organisten zijn Rolf Wolfensberger en Ad van de Wege. Medewerking verlenen mezzosopraan Veronique van Rie en dichter Jos Paridaen. Start is in de heilige Maria Hemelvaartkerk. Inschrijven kan vanaf 18.45 uur . Deelnemersprijs bedraagt € 7,50 en is inclusief Orgelbrochure en consumptie. Iedereen is van harte welkom.

CULTURELE KERKDIENST AARDENBURG
Geen gebruikelijke viering op zondag 28 juli a.s., maar een niet te missen kans. Georganiseerd door ICC, de drie samenwerkende kerken, doet theatermaker ds. Kees van der Zwaard de hele dienst. Voor mensen als hij stromen kerken in de Randstad vol. Hier zijn de getallen kleiner, maar wie gewoonlijk nooit naar de kerk komt is het goed om eens een uitzondering te maken voor deze bijzondere gelegenheid.
“Je eerste adem heb je van de wind gekregen, wie weet van waar hij komt, waar hij begint…” Zo begint ‘Adem’, één van de eerste liedjes van Kees van der Zwaard. Het lied markeert zijn zwerftocht tussen verleden en toekomst. Op deze reis met verhalen en liedjes als reisgenoot en het publiek als lotgenoot is Kees onderweg. Hij sjouwt met de koffer van de geschiedenis, rommelt in de ladekast van het geheugen, drinkt uit de bron van de verbeelding, hoopt op het vuur van de passie en droomt van ietsje meer... Kees van der Zwaard (1962) is van huis uit theoloog. Hij werkt sinds 1998 freelance als schrijver en theatermaker. Hij speelde tot nu toe 11 zelfgeschreven solovoorstellingen.

JUBILEUM PASTOR IGNACE D’HERT
Vrijdag 19 juli is het 50 jaar geleden dat pastor Ignace D’hert de priesterwijding heeft ontvangen. Dat betekent dus dat hij zijn gouden priesterjubileum zal vieren. In onze parochie zullen we uiteraard ook aandacht schenken aan dit jubileum, alleen niet in juli maar iets later en wel op zondag 18 augustus. Dit was voor Ignace de enigste mogelijkheid om het zo dicht mogelijk bij de eigenlijke wijdingsdatum te vieren. Er is dan om 10.45 uur een feestelijke eucharistieviering in onze parochiekerk, de H. Eligiuskerk in Oostburg, waarin Ignace zelf zal voorgaan. Thema en liturgie van de viering zijn door Ignace samengesteld. Alle reden om er een feestelijke en druk bezochte viering van te maken. Het zangkoor van de H. Eligiuskerk wordt uitgebreid met zangstemmen uit andere koren. Ook lectoren/lectrices uit andere geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd mee te werken. Na de viering is er een receptie in de Eligiuszaal, waar we het glas zullen heffen en ieder in de gelegenheid is hem te feliciteren. Iedereen vanuit heel de Andreasparochie is welkom om van de waardering voor de jubilaris blijk te geven.
AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
In de maand augustus organiseert de werkgroep Aardenburg-bedevaartstad nog twee activiteiten.
Zaterdag 17 augustus is de openluchtmis bij gelegenheid van het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, patrones van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en IJzendijke.
Om 19.00 uur is de viering voor de kerk op het pastoor Willy Martensplein met pastor Ignace D’hert o.p. als voorganger en met medewerking van het Sint Ceciliakoor onder leiding van Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
Zondag 18 augustus wordt de achtste fietstocht langs kapelletjes gereden met als thema: ‘wat kapellen vertellen’. Nadere gegevens volgen nog.


DE RUIMTE ROND ONZE KERKEN
Je kunt naar de ruimte rond onze kerken kijken als naar een stuk grond dat toevallig bij de kerk hoort. Je kunt er ook naar kijken als naar een ruimte waar we ‘wat meekunnen’. De ruimte rond onze kerken kan ook iets uitdrukken van ‘waar we als geloofsgemeenschap voor staan’. Overigens: soms is er meer ruimte rond de kerk. Soms minder of zelfs geen.
In deze tijd is de ruimte rond de kerk bij uitstek ook de plek om zichtbaar te maken hoe we met elkaar zorg dragen voor natuur en milieu. Juist goede omgang met de schepping, Moeder Aarde, is in onze tijd van groot belang. Velen, en zeker jongeren, hebben daar veel aandacht voor.
In de kerk kun je tot rust komen, maar ook de tuin er omheen kan daartoe uitnodigen. De tuin kan een plek zijn om even op adem te komen. Om geïnspireerd te worden. Er kan een grote diversiteit in de ruimte aangebracht worden. Afwisseling in soorten groen, in de afwisseling van groen en inrichting anderszins. In Bijbelse thema’s en voorstellingen. De tuin rondom onze kerken mag een plek zijn voor iedereen.
In Biervliet staat sinds enkele weken achterop de begraafplaats een bijenkast, naast de kerk in Oostburg is na de herinrichting de ‘Hof van Lof’ aangelegd. Belangrijk is dat ook de ruimte rond de kerk uitstraalt waar de geloofsgemeenschap voor staat. Iets om altijd ook eens over na te denken en waar we met elkaar over kunnen spreken. 21pastoor Wiel Wiertz