Hulst, 22 december 2021


Aan:    de parochianen van Zeeuws-Vlaanderen

Van:    pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee,
           Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas
 
 
Betreft: aanpassingen coronamaatregelen.
 
Beste parochianen,
 
Afgelopen zaterdag heeft ons demissionaire kabinet, na het advies van het OMT, een extra persconferentie gehouden en een algemene lockdown afgekondigd tot en met vrijdag 14 januari 2022. De bisschoppen hebben daarna ook besloten tot verdere aanscherping van de maatregelen.
 
De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.
 
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Dit met inachtneming van de 1,50 meter maatregel. Voor de vieringen van Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar geeft dit voor de kerken waar vieringen zijn, de volgende aantallen:
 
Parochie H. Andreas   Elisabeth-parochie   H. Maria Sterre der Zee
Aardenburg 50   Philippine 50   Boschkapelle 40
Oostburg 50   Terneuzen 50   Clinge 45
      Zuiddorpe 40   Hulst 50
            Kloosterzande 50
            Koewacht 50
            Nieuw Namen 50
 
Het reserveren, zoals dat voor de Kerstvieringen al noodzakelijk is, wordt weer verplicht voor alle vieringen. Vanaf zondag 2 januari 2022 schalen we opnieuw af naar één viering per parochie. Om het voor iedereen duidelijk te houden, is deze viering steeds in dezelfde kerk: Aardenburg (09.15 uur), Terneuzen (11.00 uur) en Hulst (11.00 uur). Pastoor Wiertz en kapelaan Romero zullen afwisselend voorgaan in de eucharistievieringen.
Voor wat de koorzang betreft, grijpen de bisschoppen terug op de eerdere maatregelen: er mag voorzang zijn door één cantor of door maximaal vier zangers/koorleden.
 
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. We hanteren daarvoor in onze kerken de aantallen, op veilige afstand, zoals we die al eerder gecommuniceerd hebben:
 
 
Parochie H. Andreas   Elisabeth-parochie   H. Maria Sterre der Zee
Aardenburg 60   Philippine 75   Boschkapelle 40
Oostburg 54   Terneuzen 70   Clinge 45
IJzendijke 26   Zuiddorpe 40   Hengstdijk 45
Breskens 30         Heikant 45
Schoondijke 30         Hulst 100
Biervliet 30         Kloosterzande 55
            Koewacht 55
            Lamswaarde 33
            Nieuw Namen 64
 
 
Voor alle kerkelijke bijeenkomsten anders dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten, Driekoningen zingen, enzovoorts, plaatsvinden.
Wanneer kerken opengesteld worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kerststal, dan gelden alle basisregels. Openstelling na 17.00 uur is niet toegestaan. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft natuurlijk gehandhaafd.
 
We staan met de maatregelen en de besmettingen op hetzelfde niveau als vorig jaar met Kerstmis. De geboorte van Christus, onze Verlosser, kunnen we, ondanks de maatregelen, op veel manieren vieren. De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt nog belangrijker. Voor iedereen die geen plaats meer kan reserveren: vier thuis mee! In samenwerking met Omroep Hulst heeft het pastoraal team een Kerstviering opgenomen die u via Omroep Hulst (Deltakanaal 112 en KPNkanaal 1435) kunt bekijken. De uitzending is op Kerstavond om 19.00 uur, met herhalingen om 22.00 uur, en op 25 en 26 december telkens om 11.00 en 19.00 uur. Kijkt u ook eens op de website VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!
 
 
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz


 
 
Facebook
 
Website

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.
 
 

Hulst, 17 november 2021

"Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen
Van: pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth- parochie en parochie H. Andreas
Betreft: aanpassingen coronamaatregelen.
Beste parochianen,
De afgelopen weken heeft ons demissionaire kabinet twee keer een persconferentie gehouden met aanscherpingen van de coronamaatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor de maatregelen in onze kerken.
Een aantal coronamaatregelen die eerder al golden worden opnieuw toegepast. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de ruimte. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne en ventilatie. Helaas hebben we het aantal beschikbare plaatsen in de kerken opnieuw moeten terugbrengen.
Dat geeft het bekende totaalplaatje:
- maximum aantal gelovigen in alle (weekend- en uitvaart-)vieringen
- handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;
- mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk;
- anderhalve meter afstand houden;
- verplichte looproutes;
- geen hand geven bij de vredewens;
- communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm;
- collectes bij de uitgang.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft natuurlijk gehandhaafd.
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen. Maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden, net als de andere aanwezigen, onderling tenminste anderhalve meter afstand houden en in zigzag-opstelling. Het aantal koorleden dat kan zingen is daardoor afhankelijk van de beschikbare ruimte. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid."
"De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. We houden er rekening mee dat het maximum aantal ook voor de Kerstvieringen van toepassing zal zijn en dat op verschillende locaties reservering noodzakelijk zal zijn.
De bisschoppen vragen aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, om respectvol met elkaar om te blijven gaan en waar mogelijk met de nodige coulance. Want dat is natuurlijk de basis voor een veilig samenkomen, nu en in de toekomst. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, pastoor W. Wiertz
Parochie H. Andreas Elisabeth-parochie H. Maria Sterre der Zee"


 

 
 


   
 
 
 
startpagina