Nieuwsbrief 2020 - 17


image

Parochie heilige Andreas  17   5 juli

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

In onze parochie starten we langzaam aan de vieringen weer op in onze geloofsgemeen- schappen. Zoals u vorige week hebt kunnen lezen doen de geloofsgemeenschappen van Hoofdplaat en Sluis in deze fase van opstart nog niet mee. Als bestuur hebben we hier begrip voor. Verder in deze Nieuwsbrief treft u het rooster aan van de vieringen voor dit en volgend weekend. Het bestuur moet nog de maatregelen bespreken met de geloofsgemeenschap Biervliet, maar we willen alvast iedereen bedanken voor zijn en haar medewerking in deze, want we moeten het met elkaar doen.


Daarnaast heeft het bestuur nog zorg voor de leegstaande kerken van Eede en IJzendijke. De adviseur bouwzaken van het bisdom Breda legt de laatste hand aan de bidbooks en die zullen dan in de bestuursvergadering van maandag 13 juli aanstaande besproken worden. Als de inhoud goedgekeurd wordt kunnen ze naar potentiële kopers die dan een bod, bieding kunnen uitbrengen. Momenteel zijn er vijf namen die interesse hebben in één van de twee kerken. We zijn afgelopen woensdag aan de tweede helft van 2020 begonnen, maar alles meezit, je weet maar nooit, kan we misschien nog een gebouw verkopen.


De inventaris van de kerken van IJzendijke en Sluis zijn bekeken door werkgroepen met

vrijwilligers uit de betreffende geloofsgemeenschap. Ondertussen is voor de herbestemming van de inventaris de tweede stap ingezet. De lijst, opgemaakt door de werkgroepen wordt nu besproken met het pastoraal team. Die opmerkingen worden meegenomen in de al bestaande lijst en wordt daarna met de diocesane commissie besproken.


Na de opendeurdag in de heilige Johannes de Doperkerk in Sluis gaan de projectontwikkelaar, architect en aannemer ook weer verder. Vorige week zijn nieuwe en diepere boringen gedaan in de kerk om de opbouw van de ondergrond in beeld te brengen. In de eerste sleuven werden funderingen gevonden en die kunnen in de weg zitten voor de funderingen die nodig zijn voor de realisatie van de appartementen en de gevelmuur. De gevelmuur komt bij de eerste pilaren te staan en dient als scheiding tussen appartementen en kapel. Na de werkzaamheden is er toch redelijk wat stof achter gebleven in de kerk. De aannemer heeft toegezegd zorg te dragen dat het stof verwijderd zal worden.

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente

Sluis op donderdag 25 juni heeft de raad unaniem het bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 20 te Sluis’ goedgekeurd. Meer informatie kunt u lezen op de website van de gemeente Sluis – klik hier – ga vervolgens naar agendapunt 9.

De volgende stap is dat de projectontwikkelaar de bouwvergunning indient bij de gemeente. Als de procedures goed verlopen, volgens huidige planning, kan de kerk begin november overgedragen worden aan de project- ontwikkelaar.

Sluiting parochiecentrum

Vanwege de vakantie van Monique zal het secretariaat van het parochiecentrum te Oostburg gesloten zijn tot en met woensdag 22 juli. Voor dringende zaken is het mobiele nummer 06 – 20403610 beschikbaar.

Bij de zondag......

Inleiding

‘Genade en vrede zij U’.

Op deze manier begroetten de eerste christenen elkaar bij hun samenkomsten. Vandaag, bijna tweeduizend jaar later, doen wij dat nog steeds. Vrede is Gods mooiste droom over de wereld. Hijzelf komt als Vredevorst: geen macht, geen uiterlijk vertoon van een wereldse koning.

Hij kon getuigen: Komt allen tot Mij,

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Als ook wij zacht van hart zijn en ons nederig klein maken, dan zal er vreugde en vrede zijn in ons midden.


Om Gods ontferming....

“Voor de ‘groten der aarde’ zal veel verborgen blijven. Aan kinderen en kleinen daarentegen zal alles worden geopenbaard.” horen we Jezus zeggen. Zo gaat dat in Gods omgekeerde wereld: kleinen en zij die zich klein maken, krijgen bij Hem voorrang.

Bidden wij om ontferming:

Heer ontferm U Christus ontferm U Heer ontferm U


We lezen deze zondag:

Zacharia 9, 9-10

Romeinen 8, 9.11-13

Mattheüs 11, 25-30


Overweging

Jezus laat zich aan ons zien als een echte mensenkenner. Hij stelt wel hoge eisen aan mensen, maar overvraagt hen niet.

Hij eist niet het onmogelijke, maar Hij daagt uit tot het haalbare. Zijn last is niet te zwaar, temeer daar Hij vraagt hem samen in solidariteit te dragen. Zijn enige gebod van de liefde

kan Hij niemand afdwingen. Daarom bevestigt Hij mensen en zet hen in de goede richting.


Bij Hem geen muggenzifterij, geen onnodige lasten. Jezus geeft mensen ruimte:

ruimte om te leven, ruimte om zichzelf te zijn. Hij geeft aan dat liefde alleen richting en zin kan geven aan het leven van een mens.

Liefde geeft kracht en energie, zodat mensen boven zichzelf worden opgetild.

Met liefde als krachtbron is niets te zwaar of te moeilijk. Liefde geeft vleugels aan het leven.


Wim Holterman osfsimage


Vieren met kinderen thuis: ‘Steun uit onverwachte hoek’.

Het juk is zacht, de last is licht’.


Wij zijn aangekomen bij de 14de zondag van het jaar A. Vorige week heeft u een berichtje gezien naar aanleiding van een opdracht uit mijn les van die week, die hoorde bij de 13 e zondag van jaar A, bij het thema: ‘Steun uit onverwachte hoek’. Deze 14 e zondag van het jaar A is het thema: ‘Het juk is zacht,

de last is licht’.

Nieuwsbrief 17 - 5 juli 2020

om 13.00 uur. De gezinsdag zal in het teken

staan van communicatie. De sprekers zijn

door één van de Pastores van het Zeeuws-

Vlaamse team.

 

Hierbij de korte inhoud van de mini-viering van zondag 5 juli met als thema: ‘Het juk is zacht, de last is licht’.


De miniviering bestaat uit:


Wat je verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering: de opdracht: Gedicht over de rugzak van het leven, het spel en knutsel- opdracht: een lichte of een zware last.


Op school heb ik met de kinderen de opdracht gedaan: Gedicht over de rugzak van het leven. Hierover hebt u al iets kunnen lezen in eerder bericht op onze facebookpagina.


Klik hier voor de miniviering.image


Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen

Dit is de video voor de 14de zondag door het jaar met als thema KOMT ALLEN TOT MIJ, opgenomen in het Parochiecentrum van de Elisabeth Parochie in Terneuzen en gepresenteerd door Pastor Niek van Waterschoot.


Klik hier om het Woord te beluisteren.

Vieren in de geloofsgemeenschappen

We vieren dit weekend de liturgie van de 14de zondag door het jaar A. In onze parochie zijn de volgende vieringen:

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om

10.00 uur woord- en communieviering (liturgiegroep)

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Roger De Kimpe)

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven)


In het weekend van11 en 12 juli vieren we de 15de zondag door het jaar. In onze parochie zijn dan de volgende vieringen:

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om

09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt)

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Giedoo De Reu)

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (liturgiegroep).


Familiedag in onze strandkerk

Het Sint Franciscuscentrum houdt op 11 juli een gezinsdag in de strandkerk in Cadzand- Bad. De dag begint om 10.00 uur en eindigt

Nieuwsbrief 17 - 5 juli 2020

Dennis en Sascha Peters en zij zullen hun ervaringen delen en met de deelnemers ingaan op mogelijke valkuilen én oplossingen voor betere communicatie.

Dennis Peters werkt als communicatie- verantwoordelijke bij de internationale kerkelijke hulporganisatie Kerk in Nood. Voor het echtpaar is communicatie een manier om elkaar te begrijpen. Ze staan stil bij de valkuilen binnen een relatie en vragen zich af welke rol God in een relatie speelt. Ook laten zij zien hoe zij kracht putten uit het katholieke geloof.

De gezinsdag biedt een afwisselend programma. Naast de inleidingen is er ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. Er is een eucharistieviering met kapelaan Jochem van Velthoven en wordt er samen geluncht.

Tijdens de inleiding is er een programma voor de kinderen. In de middag kunnen de gezinnen er nog een dagje strand en duinen aan vastplakken. De strandkerk ligt op een steenworp afstand van de zee en het strand.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de dag in de open lucht gehouden. Dit houdt onder meer in dat iedereen eigen lunch meeneemt en voor de kinderen eigen pakjes drinken.

Gezinnen blijven bij elkaar zitten en houden 1,5 meter afstand van andere gezinnen.

Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden. Indien de dag wegens slechte weersomstandigheden niet kan doorgaan bericht het Sint Franciscuscentrum de deelnemers hierover persoonlijk.

Bij goed weer

vindt de dag plaats in Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-Bad.

Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk, klik hier en u wordt door verbonden met de website van het Sint Franciscuscentrum.

Pinksterestafette

In Nieuwsbrief 10 – 22 mei 2020 stond een artikel over de Pinsterestafette die elf weken lang vanaf zondag 31 mei door ons bisdom trekt. Donderdag 31 juli komt het Pinkstervuur aan in Zeeuws-Vlaanderen vanuit parochie De Bron (Hoogerheide) in parochie heilige Maria Sterre der Zee. Via de Elisabethparochie (zondag 2 augustus) ontvangen wij het vuur op dinsdag 4 augustus en brengen het dan via het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens naar de Mariaparochie op Walcheren.

De nieuwe vicaris-generaal pater Marc Lindeijer komt zondag 2 augustus naar Zeeuws- Vlaanderen. Het eerste deel van de dag is hij in de Elisabethparochie en we verwachten hem dan rond 16.00 uur in de heilige Eligiuskerk in Oostburg.

Er wordt in klein comité een programma opgezet, daarover berichten wij u binnenkort in de Nieuwsbrief.

Tot slot

Heer Jezus,

naar blinde mensen ging Jij en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.

Kijk ook ons aan

en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.

Gij hebt lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.

Neem ook ons bij de hand

en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.

Gij ging naar mensen zonder stem en zei hun: ‘God houdt van jou’ en ze zongen het uit.

Zend ons uw Geest

die ons uw liefdeslied leert zingen,

dan zal de wereld vertrouw vol mogen uitzien naar uw weder•komst,

de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

 


 


 

 

Start

 

href="../index.html">Start


 

 

 

 

Start

/