Nieuwsbrief 2020 - 14


image

Parochie heilige Andreas 14 12 juni

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

We zijn ondertussen bijna half juni. Het is dan drie maanden geleden dat we geconfronteerd werden met maatregelen die het kerkelijk leven lam hebben gelegd. De kerken werden gesloten, geen liturgievieringen meer door de week en op zondagmorgen. Beperkingen van het aantal aanwezigen bij uitvaarten….. We hebben het allemaal mee gemaakt. En niemand had dit ooit kunnen bedenken, dat we in het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren, juist die vrijheid beknot zou worden.


Maar ondertussen hebben we het protocol

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De drie parochiebesturen in Zeeuws-Vlaanderen hebben samen een gebruiksplan opgesteld dat momenteel in drie kerken waar we op zondag de liturgie vieren wordt getest.


Vanaf 1 juli willen we dan ook stap voor stap liturgie gaan vieren in andere geloofs- gemeenschapen. Het parochiebestuur heeft daarvoor deze week contacten gelegd met de verschillende geloofsgemeenschappen en de toeristenkerk in Cadzand. Samen gaan we de voorbereidingen treffen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ en het Gebruiksplan dat we momenteel in Aardenburg gebruiken en voor iedere locatie moeten aanpassen.

Het is allemaal veel werk, maar gelukkig dankbaar werk. De vele positieve reacties die we na de viering van afgelopen zondag in Aardenburg hebben ontvangen doet een mens dan toch goed. En vanaf komende zondag, Sacramentsdag, mag u weer de heilige Communie ontvangen. Zij dat er tussen pastoor Wiertz en de gelovigen een hoestscherm staat opgesteld want de 1,50 meter afstand is bij de uitreiking niet te garanderen.


image


Mocht u twijfelen, de stoelen staan echt 1,50 meter uit elkaar!


Bij de zondag

Inleiding

De eucharistie is het centrale sacrament binnen de rooms-katholieke traditie. Er is veel nagedacht over hoe je toch op een goede en begrijpelijke wijze kunt verwoorden dat brood en wijn Lichaam en Bloed worden van onze Heer Jezus, de Christus.

Voorbij aan alle theologische discussies -hoe belangrijk ook- is er de overgave aan dit mysterie, is er de aanbidding van deze wijze van aanwezigheid van de Heer te midden van zijn kerkgemeenschap.


Ons leven in de afgelopen tijd...

Voor werkelijk leven is meer nodig dan ons eigen eten en drinken. We vergeten dat er in onze wereld zo velen zijn die daar groot gebrek aan hebben. Te vaak vergeten we in al onze welvaart dat het ten diepste God is Die ons leven geeft in overvloed.

Bekeren wij ons tot Hem. Heer ontferm U

Christus ontferm U Heer ontferm U


We lezen deze zondag: Deuteronomium 8,2-3.14b-16a 1 Korintiërs 10, 16-17

Johannes 6,51-58

image


Overweging

De aanbidding van de verborgen God wordt in de Eucharistie plotseling heel concreet. Het geconsacreerde brood is geen voorwerp meer, maar het lichaam van Christus, God zelf lichamelijk in ons midden. En naar deze verborgen en toch tegelijkertijd werkelijk aanwezige God richten we onze aanbidding. We

knielen neer of staan tegenwoordig steeds vaker recht tijdens de eucharistieviering wanneer de priester de consecratiewoorden uitspreekt. En het geluid van de altaarbel als de priester de Brood en Wijn omhoog heft roept ons nadrukkelijk op onszelf met heel ons hart in aanbidding te onderwerpen.


Aanbidding is een speciaal soort van gebed. Het is geen gebed waarin we woorden gebruiken.

Het is ook geen meditatie waar we innerlijk iets overwegen of met God praten. Het is ook niet gewoon een gebed van dankbaarheid over het geschenk van het leven en voor alle goede dingen die God ons geeft. Het is nog fundamenteler. Aanbidding is de herkenning van onze totale afhankelijkheid van God. In aanbidding mogen we ons ervan bewust worden dat we niets zijn zonder God. In de aanbidding beleven we dit daadwerkelijk. God draagt ons ieder ogenblik van ons bestaan. Hij heeft ons niet één keer, ooit, geschapen en gezegd: ‘Nu

moet je het verder zelf doen’. Nee, Hij draagt

ons ieder ogenblik van ons leven in de palm van zijn hand.

Hoe vaak zijn we ons daarvan bewust? Het zou goed zijn het ons verschillende keren per dag bewust te maken. In aanbidding voor Hem neerknielen, zonder woorden, alleen beseffende: ‘U bent God en ik niet, en dat is goed zo’. Alles valt weer op zijn plaats. Het vieren van de Eucharistie en de aanbidding van de eucharistische Heer in de monstrans zijn uitgelezen momenten om de Heer te aanbidden.

pastoor Wiel Wiertz

Vieren met kinderen thuis: ‘Brood’.

Rini Heijwegen, leerkracht KVO en lid van de werkgroep Communicatie (website, facebook en Andreaskatern) zorgt voor de invulling van de kinderpagina op onze website. Wekelijks zorgt hij voor een aanvulling.


Wij zijn aangekomen bij de zondag van Sacramentsdag. Zoals aangegeven blijf ik doorgaan met het maken van een

mini-viering, ondanks dat we weer naar de kerk mogen en dat alle kinderen weer naar school

mogen. Wij willen u zo iets extra’s bieden voor nu en in de toekomst.


Vorige week met de zondag van de Drie Eenheid, ging het thema van de mini-viering over: ‘God is Vader, Zoon en Heilige Geest’. Deze zondag van Sacramentsdag is het thema: ‘Brood’.


Hierbij de korte inhoud van de mini-viering van zondag 14 juni met als thema: ‘Brood’.

De miniviering bestaat uit:


Wat je verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering: knutselen met brooddeeg, kleurplaat en knutsel: Samen met Gods hulp en twee kleurplaten.


Klik hier voor de miniviering.


image


Omzien naar elkaar: we doen het samen Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het

omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu we niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, laten we een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met parochianen om er voor elkaar te zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de

been houdt.

Als parochie zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Namens onze parochie heilige Andreas in West- Zeeuws-Vlaanderen willen wij u dan ook vragen om voor onze parochie te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift.

Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk heeft.

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?

Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL23 RABO 0168428113.

Alvast heel hartelijk dank!

De oproep van Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:

‘Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen.’


We hopen op uw medewerking. bestuur parochie heilige Andreas

 

image


De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd. Dat is de titel van de pastorale brief van bisschop Liesen die op Sacramentsdag wordt voorgelezen in de parochies en kloosters van

het Bisdom Breda. Tijdens de zondagsvieringen op 14 juni kan in de Nederlandse parochies weer de heilige communie worden uitgereikt. In de brief reflecteert de bisschop op de coronatijd, de nieuwe werkelijkheid die zich aandient, het sacrament dat Christus zelfs is en wat Jezus voor ons in onze tijd betekent.


Lees verder op de website van het bisdom.


Lucas en het Pinkstermysterie

Met Pinksteren publiceerde de Lieve Vrouweparochie te Bergen op Zoom een korte film met als titel “Lucas en het

Pinkstermysterie”. De film vertelt hoe de evangelist Lucas ertoe kwam om na het Lucasevangelie het Boek van de Handelingen der apostelen te schrijven. De auctor intellectualis van de film is Fredi Hagedoorn- Timmermans, pastoraal werkster in deze parochie.


Bekijk hier de film op You Tube.

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Deze week over het Hoogfeest van het heilig Sacrament, opgenomen in de heilige Maria Hemelvaartkerk van Philippine en gepresenteerd door pastor Marjan Dieleman. Klik hier om het Woord te beluisteren.

 

Tot slot

‘Brood’, het klinkt bekend. We eten het dagelijks.

We zouden er niet buiten kunnen.

Maar toch, de mens leeft niet van brood alleen.

Er is meer nodig om ons leven tot menselijk leven te maken. Met het woord ‘brood’

duiden we al het brood-nodige aan,

zoals eten en drinken, kleding en onderdak. In ‘brood’ benoemen we onze dagelijkse zorg om alles wat we zo nodig hebben.

In het woord ‘brood’

vatten we heel ons leven samen.

Het is zelfs teken van de nieuwe wereld zoals God die bedoeld heeft.


Geef ons heden ons dagelijks brood. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar tegelijk klaagt het ons aan.

Er zijn vele monden die niet gevuld worden.

Er is een ongelijke verdeling

van zoveel dat een mens nodig heeft om te leven.

Hoe komt er ooit een rechtvaardiger verdeling?

 

Biddend om ons dagelijks brood zouden we minstens dat ‘ons’ eens goed moeten overwegen

 

Start


 

 

 

 

Start

/