Nieuwsbrief 2020 - 12


image

Parochie heilige Andreas Nieuwsbrief 12 -29 mei

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

We staan aan de vooravond van het feest van de kerk. Het hoogfeest van Pinksteren. De leerlingen hebben zich teruggetrokken in de bovenzaal en horen lawaai buiten. Vanuit vele volkeren zijn er mensen samen gekomen en ondanks dat ze verschillende talen spreken begrijpen ze elkaar. Een mooi begin van de kerk als gemeenschap van mensen. Ondanks de verschillen die er zijn elkaar begrijpen, waarderen en respecteren. Dat moet ons aller wens en uitgangspunt zijn om samen de tijd dat we op aarde aanwezig zijn door te brengen.

Kom o Geest des Heren,

kom uit het hemels heiligdom,

waar Gij staat voor Gods aangezicht.

Bij de vorige Nieuwsbrief heeft u ook het protocol ‘gelovigen’ van de Nederlandse bisschoppen ontvangen. Daarnaast zijn er ook nog de protocollen ‘bedienaren’ en ‘gebouwen’ waar we mee te maken hebben. De gezamenlijke parochiebesturen en het pastoraal team zijn daar afgelopen week mee aan de slag gegaan. Hierover meer in het volgende artikel in deze Nieuwsbrief.

Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief heeft uw eindredacteur van een parochiaan volgende reactie ontvangen die hij met u wilt delen:

Ik lees alle nieuwsbrieven van de Andreasparochie. Zo voel ik me toch betrokken bij onze parochie. D.m.v. deze brieven put ik kracht en troost in deze moeilijke tijd. Ik moet op mijn kamer blijven, ook om te eten.

Het enige dat mag is eens wandelen op de aangrenzende gang. Je wereldje wordt dan wel erg klein.

Er werkt hier een dame, via een uitzendbureau. Als zij avonddienst heeft leest ze me altijd iets voor uit het boekje wat wij gekregen hebben van de gezamenlijke kerken. Zij is ook heel gelovig. Als ze tijd heeft praten we nog even over wat zij voorgelezen heeft en ook over het geloof. Via haar en de stukjes uit het boekje ga ik altijd, ondanks het feit dat we nog niet naar buiten mogen, gesteund door haar en mijn geloof rustig naar bed. Voordat ik dan in slaap val bid ik dan nog even. Bidden kan in de kerk, maar ook, zeker nu gewoon in mijn kamer.

Een mooie reactie van een parochiaan, die ondanks de beperkingen in het woonzorgcentrum toch positief blijft. Laten we dat ook allemaal zijn en waar nodig en mogelijk is elkaar tot steun zijn.

Wij horen uw roep om weer samen te komen en ook ons hart en ziel roepen om per 1 juni alle kerken te openen en om als geloofs- gemeenschappen samen te vieren. Daarbij is het wel dat we de woorden van Jezus indachtig zijn: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand" (Mt. 22, 37).

Deze alinea komt uit de brief aan de parochianen die u als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt.

image

Bij de zondag

Inleiding

Als je de wereldtoestand bekijkt, lijkt Pinksteren wel de grootste uitdaging die je je voor kunt stellen. Onnodig de problemen op te sommen, waarmee de mensheid in de nabije toekomst dreigt te worden geconfronteerd.

Voor de oplossing ervan is een complete vernieuwing nodig van leefwijze. Een spiritualiteit die niet vooral gericht is op het welzijn van de eigen besloten kring, maar een geestverruiming die oog heeft voor al het geschapene. In die zin kunnen we niet hartstochtelijk genoeg bidden: ‘Kom

scheppende Geest’. ‘Veni creator spiritus’!


Om ontferming

Ondanks al onze beperkingen worden wij ook vandaag geroepen om als leerlingen van Jezus in woord en daad vurig te getuigen van ons geloof. Daarom durven wij met vertrouwen vergeving te vragen voor al onze fouten aan onze barmhartige God.

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.


Lezingen: Handelingen 2, 1-11

1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13

Johannes 20, 19-23

Klik hier voor het liturgieboekje.

Woorden ter overweging

Met het Hoogfeest van Pinksteren wordt de vijftig dagen tellende Paastijd afgesloten. Op het Pinksterfeest werd de Kerk als het ware geboren. De apostelen ontvingen de heilige Geest. Zij ontvingen de opdracht en zending om het evangelie te verkondigen in een door zonden beschadigde en misvormde wereld. Met Christus en met het ontvangen van de heilige Geest begonnen de leerlingen aan een heel nieuw leven.

Maar wat is dan dat evangelie? Wat is dan die goede boodschap die zij verkondigd hebben? En welke rol speelt Maria hierin?


De goede boodschap is allereerst het mysterie van Pasen. Dat de Heer door zijn zelfgave aan het kruis, zijn nederdalen ter helle en zijn verrijzenis de dood voorgoed verslagen heeft. Dit is niet iets wat alleen Jezus zelf aangaat, want wij mogen door ons doopsel delen in zijn sterven, maar daardoor ook delen in zijn verrijzenis.

Toch is dat soms moeilijk te begrijpen. We leven immers in een wereld waarin wij om ons heen toch telkens weer geconfronteerd worden met lijden en sterven van mensen die ons dierbaar zijn. Dat spreekt het evangelie ook niet tegen. Het evangelie zegt niet dat wij niet sterven in deze wereld, want de wereld waarin wij leven is nog steeds een wereld waarin de sporen van de zonde zichtbaar en ervaarbaar zijn. Maar het evangelie spreekt over de tweede dood. De uiteindelijke en definitieve dood. En als wij ons leven verbinden met de levende Heer, dan zal die dood ons niet treffen. Ons aardse leven leggen wij af, maar wij krijgen een heel nieuw leven. Een leven waar geen pijn is, geen verdriet, geen onrecht en geen dood. Dat is het Koninkrijk van God. Dat is het Rijk dat ons in het evangelie wordt voorgehouden. We worden nieuwe mensen. En het is de kracht van de heilige Geest die dat in ons bewerkt. Zo klinken ook de woorden in het gebed van de

Pinksternoveen: ‘Zendt uw Geest uit en alles

zal herschapen worden en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen’.


Nieuwsbrief 12 - 29 mei 2020

En is dat niet ten diepste waarnaar iedere mens verlangt? Vraagt niet iedere mens te leven zonder pijn en verdriet? Een leven in vrede; een leven in volmaakte liefde, waarin geen plaats is voor oorlog, haat en geweld, waarin iedereen gelukkig is, waarin recht wordt gedaan en waarin niemand buitengesloten wordt.

Je zou kunnen zeggen dat ook de apostelen met zo’n visioen voor ogen, met die hoop in hun hart het werk van de Trooster en Helper,

de heilige Geest verwachten. Ook de leerlingen verlangden ernaar om de kracht van de Geest te ervaren en herschapen te worden. En Maria, die aan de leerling onder het kruis als moeder werd gegeven, bad met hen mee, vergezelde hen en liet niet na hen met haar moederlijke liefde te omringen.


Zo wisten de leerlingen, gesteund door de moederlijke zorg van Maria, die zo intens verbonden was met haar Zoon, het vol te houden totdat zij de heilige Geest ontvingen op het Pinksterfeest. Toen ontvingen zij de kracht om te getuigen van het Rijk Gods dat onder hen zichtbaar was geworden in Christus. Toen werden zij in staat gesteld als leerlingen van de Heer te bouwen aan dat Koninkrijk van vrede.


Maria, bleef als biddende kracht met hen verbonden, zoals ze dat met alle leerlingen van de Heer is. En zo is zij ook met ons verbonden. Als moeder wil zij ons nabij zijn. Ook wij, als gedoopten, mogen op haar voorspraak steunen nu wij onze opdracht in de wereld proberen zo goed en kwaad als het gaat te vervullen. De Heer roept ieder van ons op om ons steentje bij te dragen aan de opbouw van Gods Rijk op aarde. Ook ons wordt gevraagd die wereld van liefde, vrede en gerechtigheid zichtbaar te maken in onze wereld. Wij mogen dat doen allereerst vanuit onze verbondenheid met Christus, in kracht van de heilige Geest. Wij mogen dat doen in gemeenschap met de wereldwijde Kerk, waar wij elkaar in geloof kunnen bemoedigen. Als Kerk zijn wij niet verweesd achter gelaten. Het

is de Moeder van de Heer zelf, die ons niet alleen laat, maar ons met haar gebed steunt en draagt. Mogen wij op haar voorspraak de werkzame kracht van de heilige Geest steeds meer in ons leven gewaar worden en hieruit leven. Pastoor Wiel Wiertz


Kinderpagina op onze website

Wij zijn aangekomen bij de zondag van Pinksteren.

Vorige week ging het thema over: ‘Liefde tussen God, zijn zoon en de mensen’.

Deze zondag van Pinksteren is het thema van de mini-viering: ‘De Helper en Trooster’.

Hieronder vind je een korte inhoud van de mini-viering van zondag 31mei met als thema: ‘De Helper en Trooster’.

We zingen samen ‘Als alles duister is’ en lezen dan het Bijbelverhaal: ‘Het Pinksterverhaal’ (Handelingen van de Apostelen 2, 1-11).

We zingen samen of luisteren naar het lied: ‘Vuur uit de Hemel’ en ‘Ik wens je..’ en sluiten af met een gebedje.


image


Klik hier voor enkele knutselopdrachtjes op onze website.

Woorden van bemoediging

We zijn bijna op de vijftigste dag van Pasen aangekomen. Deze week worden de Woorden van bemoediging uitgesproken door Frans van Geyt. Klik hier voor zijn bijdrage.


Geloof in Zeeland

Op het hoogfeest van Pinksteren, zondag 31 mei, is de gemeenschappelijke online viering ‘Geloof in Zeeland’ om 09.00 uur vanuit de H. Willibrordusbasiliek in Hulst. Deze dienst is afgelopen woensdag opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland. Dit is de laatste aflevering van ‘Geloof in Zeeland’.

Voorgangers zijn Delta-classispredikant Arie van der Maas en pastoor Wiel Wiertz van de Heilige Maria Sterre der Zee-parochie, de Elisabethparochie en de Andreasparochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Het persoonlijk woord komt van Monique Schoonen, directeur van Omroep Zeeland, Theo van Teijlingen zorgt voor de muzikale inbreng.

Op de website ‘Geloven in de delta’ staan interviews met beide voorgangers: ds. Arie van der Maas en pastoor Wiel Wiertz.


image


Wereldwijd rozenkransgebed Paus Franciscus zal morgen, zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt. Het rozenkransgebed vindt plaats op het einde van de Mariamaand mei en aan de vooravond van Pinksteren.


De paus bidt om 17.30 uur de rozenkrans bij de Lourdesgrot in de Vaticaanse Tuinen;

dit zal live te zien zijn in een aantal van de grootste Mariaheiligdommen. Ook diverse media zullen het gebed rechtstreeks uitzenden. Als thema is gekozen: ‘Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria’ (Hand. 1,14). ,,Laten we samen met paus Franciscus de rozenkrans bidden, in geestelijke verbondenheid met de grootste heiligdommen ter wereld om zo de hulp in te roepen van Onze Lieve Vrouw vanwege

de coronapandemie,’’ zo roept de Pauselijke Raad op.


Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent

de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren.

U kunt de brief lezen op de website van de Nederlandse R.-K.-kerk. Klik hier.


Tot slot

De Geest van God is een goede Geest.

Hij zet mensen in beweging. Hij maakt mensen vurig.

Hij zet hen in vuur en vlam.

En wat doen ze dan, die mensen? Ze maken een nieuwe wereld.

Ze troosten waar verdriet is. Ze geven waar gebrek is.

Ze luisteren waar nood is. Ze zingen en dansen.


Congregatie van de H. Geest, Berg en Dal