image

Parochie heilige Andreas                                                                    Nieuwsbrief 10 - 22 mei 2020

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Gisteren vierden we in de kerk het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt de Pinksternoveen gebeden. Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest.

Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest. Katholieken noemen het een pinksternoveen, evangelische gemeenten noemen het een tiendaagse gebedsactie.

Kom, heilige Geest, (Veni Sancte Spiritus) vervul de harten van uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit

en alles zal worden herschapen .

En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.


Vicaris Paul Verbeek heeft een gebedenboekje voor de Pinksternoveen geschreven.

Klik hier om het noveenboekje te downloaden.


Afgelopen woensdag hebben onze bisschoppen het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ vastgesteld. De richtlijnen in het protocol dat uit drie delen bestaat (voor gelovigen – voor bedienaren – kerkgebouwen) geeft aan hoe we elkaar kunnen ontmoeten in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het protocol voor de gelovigen ontvangt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Het parochiebestuur gaat in overleg met het pastoraal team (en de beide andere parochies in Zeeuws-Vlaanderen: Elisabethparochie en Maria Sterre der Zee) een gebruiksplan uitwerken, we zullen u daar in volgende Nieuwsbrief meer over melden.


Volgens de richtlijnen mogen we vanaf 1 juni met 30 aanwezigen de liturgie vieren en vanaf 1 juli met 100. De H. Communie wordt pas vanaf zondag 14 juni uitgereikt.


 

Bij de zondag

image

Inleiding

Deze zondag is vol van verwachting van de heilige Geest: we weten dat over een week de Geest ons geschonken wordt, terwijl Hij ook al met Pasen gegeven is, zelfs op Goede Vrijdag wanneer Jezus de Geest ‘overdraagt’ aan hen die zich onder het kruis bevinden, de eerstelingen van de Kerk, Maria en Johannes, en de andere vrouwen. In deze volheid kunnen we als kerkgemeenschap slechts volharden in gebed. Het is een gezamenlijke activiteit

waarmee we onze ‘inclusieve’ betrokkenheid op anderen laten blijken. Dat is een grote opdracht.


Lezingen: Handelingen 1, 12-14

1 Petrus 4,12-16

Johannes 17, 1-11a

is, dat God je hoort en verhoort. Bidden is je durven toevertrouwen aan God.


Bidden is open en eerlijk voor God durven staan, je leven voor Hem durven neerleggen, met alle mooie én pijnlijke momenten, met alle vreugde en verdriet. ‘Hier ben ik God, dit is mijn leven, ik heb U nodig met al mijn goede en minder goede kanten, in al mijn vreugde en verdriet. Ik heb U nodig, ga met mij, blijf mij nabij’.

Niet met de bedoeling dat God alle plooien glad zal strijken, maar in het vertrouwen dat wij alles voor Hem neer mogen leggen. Dat wij ons leven in zijn hand mogen leggen, ons overgeven aan Hem. Dat betekent niet dat wij niet meer zelf verantwoordelijk zijn voor ons leven, maar wel dat wij God mogen vragen ons de weg te wijzen, met ons mee te gaan. Het gebed zal ons niet behoeden voor tegenslag en lijden, maar ons wel helpen ons leven, met alle vreugde en verdriet als zinvol te ervaren. Het gebed maakt ons ontvankelijk voor Gods aanwezigheid, zijn kracht, zijn genade in ons leven. Jezus bidt dat wij God mogen kennen.

Want, zo bidt Hij, dát is het eeuwig leven: God

kennen en Hem die Hij gezonden heeft: Jezus Christus.

image

Pastoor Wiel WiertzWoorden ter overweging

Bidden is een vreemde bezigheid. Je spreekt tot iemand die niet zichtbaar of hoorbaar aanwezig is. Je moet er maar op vertrouwen dat Degene tot wie je bidt er ook werkelijk is en je hoort. Misschien lijkt het zinloos... Maar dat is het voor gelovige mensen allerminst.

Sterker nog, het gebed is voor gelovigen juist van groot belang. Juist in het gebed gaat het om je geloof, om het vertrouwen dat God er

Kinderpagina op onze website

Wij zitten in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Vorige week ging het thema over Jezus belooft een Helper. Deze zondag is het thema van de mini-viering: ‘Liefde tussen God, zijn zoon en de mensen’


Hieronder vind je een korte inhoud van de mini-viering van zondag 24 mei met als thema: ‘Jezus, belooft een Helper’.


Een lied over bidden van Elly en Rikkert; Bijbelverhaal: ‘ Jezus bidt (Johannes 17,1-11a); Een Legofilmpje over ‘Pasen en de Goede Week uitgelegd;


image

Kun je luisteren naar of samen het lied

zingen: ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ en tot slot een gebedje om samen te bidden.

Wat je nog verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering is aan de slag gaan met enkele knutselwerkjes: een gebedskubus maken, kleurplaat, het spel standbeelden en van klei een standbeeld maken.

De link voor de mini-viering naar Kinderwoorddienst.nl.

Deze week hebben we nog wat extra informatie gezet op de kinderpagina over Hemelvaart en Pinksteren.

We hebben ook nog een Legofilmpje over Hemelvaart. De tweede bijlage bij deze Nieuwsbrief is de Kindernieuwsbrief mei/juni.


Woorden van bemoediging

Inmiddels zijn we alweer enkele weken op weg en kunt u iedere week een andere pastor via Omroep Hulst, de website van Kerkbelang Koewacht alsook via onze facebook, woorden van bemoediging horen spreken. De woordjes zijn steeds heel verschillend. De overeenkomst is dat het woordje vooruit kijkt naar de zondag die komt. Klik hier voor de woorden van bemoediging bij de Zevende zondag van Pasen.


Inmiddels is afgesproken met de verschillende betrokkenen dat dit woordje ook verzorgd mag en kan worden voor de hele maand juni.

Dat stemt ons dankbaar. We horen dat er goed geluisterd wordt. En dat is de bedoeling. Het is een mooie vorm van toch ‘een pastor op bezoek hebben’. Hartelijke dank aan ieder die dit mogelijk maakt! Dank aan Omroep Hulst.


Ook andere filmpjes van gebedsmomenten kunt u bekijken. En u kunt meebidden. Zo was er het bidden bij het kapelletje in Koewacht maar ook is te volgen het gebedsuur waarin onze bisschop voorging vanuit de kapel van Ter Eecken op zondag 10 mei. Klik hier om dit gebedsuur te bekijken.


Misschien zegt u, of denkt u: het is allemaal wel heel veel zoeken. Dat is ook zo. Maar we proberen wel ons aanbod te beperken.

Voor de zondagsviering vragen wij u vooral aan te sluiten bij de viering van de KRO, de grootste parochie van Nederland. Aanstaande zondag om 10.00 uur is de rechtstreekse uitzending vanuit de heilige Gerardus Majellakerk in Emmen. Hoofdcelebrant is mgr. Van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.


Overigens zijn op de zondagen de kerken open waar we op de zondag vieren, en dat op het gebruikelijke moment. Maar er zijn ook nog andere kerken open, overal in Zeeuws Vlaanderen. We vragen u hierin ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, er is van alles. Maar we kunnen het niet allemaal letterlijk bij u binnen brengen. Gelukkig begrijpen de allermeesten dit.


Binnenkort mogen we weer heel voorzichtig van start gaan met vieren in de kerk. We zullen dat echt heel voorzichtig doen en we rekenen op ons aller medewerking. Ik ben daar niet zo bang voor. Ik zie steeds hoe zorgvuldig u allen dit doet. Overal waar ik mensen tegen kom.

En tot slot. U weet het: als u vragen hebt, iets wil weten: via onze telefoonnummers zijn we gewoon bereikbaar.

pastoor Wiel Wiertz

Meimaand Mariamaand

Lofzang van Maria (Lucas 1, 46-55).

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen,

machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met lege handen.

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, Zijn milde erbarming indachtig;

zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.image


Pinksterestafette

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de H. Antoniuskathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.


De bedoeling is dat alle parochies kunnen meedoen, met de vrijheid om de estafette en de wissels op hun eigen manier te organiseren, steeds rekening houdend met de overheidsmaatregelen in verband met de

coronacrisis. Het bisdom geeft de wisselplaatsen en -dagen aan.

Het Pinkstervuur wordt meegedragen in een draaglamp. In de parochie wordt een geloofsgesprek gehouden tussen tenminste drie mensen, inclusief een lid van het pastorale team, tot maximaal twaalf. Er wordt een geloofsbrief geschreven die voortkomt uit het geloofsgesprek, en die aan de volgende parochie wordt doorgegeven.

Tenminste twee ‘blijde boodschappers’ (lopers, fietsers, enz.), worden met het Pinkstervuur en de brief op weg gezonden vanuit een eucharistie- of gebedsviering en overhandigen het vuur en de brief in de volgende parochie.


Klik hier voor de uitleg door vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ.


Kan dan niets meer....

Soms krijg ik dat gevoel. Mensen mijden de kerk wanneer er een overledene is. Natuurlijk moeten we ons houden aan de richtlijnen van de veiligheid. Maar dat betekent niet dat we een overledene niet welkom zouden kunnen heten in Gods huis om in een kring van geloof en gebed hem of haar de laatste eer te bewijzen. Wees niet bang. Mijd onze kerken niet. In een context van leven over de grenzen van de dood heen, met de woorden van Jezus voor ogen die gezegd heeft, geldend tot op de dag van vandaag: ‘Wie in Mij gelooft zal in

eeuwigheid niet sterven’, in die context is er een sterke hoop, een diepe troost, een voelbare verbondenheid vanuit het gelovige weten: wij zijn allen in Gods hand. Dus lieve mensen: mijd onze kerken niet.


Tot slot

God, onze Vader,

wij staan in een lange traditie van mensen die aandacht hebben voor anderen,

die ook bidden voor anderen.

Dat de goede God ons hiertoe bemoedigt en zegent.

Start