Nieuwsbrief 2020 - 10


image

Parochie heilige Andreas nieuwbrief 10 15 mei

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Vol verwachting, het klinkt een beetje als verwachting op Sinterklaas, maar het is anders, we zijn als parochie vol verwachting op de uitwerking door de bisschoppenconferentie van de maatregelen die de overheid en het RIVM hebben afgekondigd van 1 juni. Mogen we, wellicht in beperkte groep, weer in onze kerken samenkomen om liturgie te vieren.

Voor velen van ons was zondag 8 maart de laatste keer dat we samen liturgie konden en mochten vieren. Niet alleen de weekend- vieringen, maar alle activiteiten werden geannuleerd. Geen repetitie meer voor onze koren, geen vergaderingen van onze parochiekerncommissies………..


Het parochiebestuur gaat in de tussentijd wel verder met haar werkzaamheden. Met het bisdom wordt de laatste hand gelegd aan de bidbooks voor de kerken van Eede en IJzendijke, met onze architect en de project- ontwikkelaar overleggen we geregeld voor de herbestemming van de kerk in Sluis.

Een zorg voor onze penningmeester zijn de tegenvallende inkomsten. Door het wegvallen van de vieringen zijn de opbrengsten van de collectes weggevallen. Onze zuiderburen mogen zonder geldige reden de landsgrens niet passeren en daar door is het in Sluis ook heel stil, dat is ook te merken bij het Mariabeeld in

de Sint Jan de Doperkerk. De uitgaven van de parochie gaan gewoon door. Veel mensen hebben hun parochiebijdrage voor dit jaar al betaald, daar voor heel veel dank.

De begroting 2020 heeft een verlies van

€ 15.000,00, door de coranacrisis kan dit wellicht hoger uitvallen. Het parochiebestuur doet er alles aan om dat te voorkomen, maar we kunnen niet zonder uw steun en bijdrage. Hebt u uw bijdrage nog niet betaald of wilt u een extra gift geven, wij zijn u er heel erkentelijk voor. Het IBAN-nummer van de parochie is NL23 RABO 0168428113.


Nu we in de maand mei zijn, zijn er ook geen rozenkransgebeden in de kerk van Aardenburg en in de Mariakapel te Oostburg. Een gelegenheid om de rozenkrans thuis te bidden. Mocht u niet weten hoe de rozenkrans wordt gebeden klik dan hier,


Het parochiecentrum is donderdag 21 (Hemelvaartdag) en vrijdag 22 mei gesloten. Voor dringende zaken kunt u het mobiele nummer 06 - 20403610 bellen.


Bij de zondag

Inleiding

Onderweg van Pasen naar Pinksteren keren we op de zesde zondag van Pasen de evangelielezing weer terug naar Witte Donderdag, naar de zaal van het LaatsteAvondmaal. Jezus heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen en Hij geeft zijn leerlingen,

Hij geeft ons, zou je kunnen zeggen, zijn testament, zijn laatste wil: ‘Als jullie Mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden onderhouden.’

zie daar uw zoon’. En daarbij wees Hij op de leerling die Hij beminde. Algemeen wordt aangenomen dat het de apostel Johannes was die Jezus daarmee aanwees.

Maar we zijn allemaal leerlingen van Jezus. En Hij houdt van ons allemaal. Die beminde leerling, dat zijn we in die zin allemaal. Het is tot ons allen dat Hij zegt, wijzende op Maria: ‘Zie daar, uw moeder’.

image

Pastoor Wiel Wiertz


Kinderpagina op onze website

Wij zitten in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Vorige week ging het thema over de weg van Jezus. Deze zondag is het thema van de mini-viering: ‘Jezus belooft een Helper’ Hieronder vind je een korte inhoud van de mini-viering van zondag 17 mei met als thema: ‘Jezus, belooft een Helper’.Lezingen

Handelingen 8,5-8.14-17

1 Petrus 3,15-18

Johannes 14, 15-21


Woorden ter overweging

In deze meimaand mogen we Maria niet vergeten. Zij had al in een eerder stadium blijk gegeven van innerlijke sterkte. Toen zij tegen de Heer zei: ‘Mij geschiede naar uw Woord’.

Tegen alle logica van de wereld in durfde zij in zee te gaan met God. Zij had er vrede mee, met het plan dat God met haar leven had.

Maria, zij is vanaf het begin al betrokken geweest bij de Kerk. En niet zomaar als één van de vele gelovigen. Nee, Maria heeft meteen al een speciale plaats gekregen in het heilswerk van de Kerk.


De apostelen kregen hun zending met Pinksteren; vanaf dát moment was de Geest vaardig over hen. Bij Maria was dat al eerder gebeurd. Zij had haar zending al onder het kruis gekregen. Toen Jezus tot haar zei: ‘vrouw

De miniviering bestaat uit:


Voor de link voor de mini-viering naar de website van onze parochie – klik hier -.

Voor de link voor de mini-viering naar Kinderwoorddienst.nl – klik hier


Meimaand Mariamaand

Gebed van paus Franciscus


O Maria,

Gij geeft altijd licht op onze levensreis als een teken van verlossing en hoop. We vertrouwen onszelf toe aan U, Heil van de zieken,

gij, die aan de voet van het kruis,

was verenigd met het lijden van Jezus, en volhardde in uw geloof.


“Beschermster van het Romeinse volk”, gij weet wat wij nodig hebben,

en we weten dat gij (ervoor) zult zorgen, zodat, zoals te Kana in Galilea,

vreugde en blijdschap kunnen terugkeren na deze tijd van beproeving.


Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, de wil van de Vader

aan ons te laten geschieden

en te doen wat Jezus ons zeggen zal, Hij, die ons lijden op zich nam,

en onze pijn heeft gedragen

om ons door het kruis te brengen, tot vreugde van de Verrijzenis.

Amen


Bij het feest van de Hemelvaart van de Heer

We lezen dan uit het evangelie volgens Matteüs 28, 16-20


In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg

die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen,

wierpen ze zich in aanbidding neer; Sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen

en doopt hen

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.

Ziet, Ik ben met u

alle dagen tot aan de voleinding der wereld’.


image


We lezen bij deze dag het gedicht ‘Nabij’ van Hans-Peter Bartels ofm


De Heer Jezus, die verrezen is trad naderbij

en Hij zei tegen hen: “Ik ga vertrekken naar mijn Vader

en Ik zend vandaar de Geest aan u

en Ik blijf nabij!”


De Heer Jezus, die verrezen is zond de elf uit over de aarde:

“Maak toch iedereen tot mijn leerling

en onderhoudt ook ‘t liefdesgebod

want Ik blijf nabij!”

En twee mannen in witte kleding stonden daar plots en vroegen de elf:

“Wat staren jullie naar de hemel?

De Heer Jezus

ziet u wel niet meer, maar Hij blijft nabij!”


Ook wij vandaag moeten niet staren naar de hemel

maar door ‘t leven gaan en in daad en woord verkondigen

van God die groot is en ons hoop schenkt want Hij blijft nabij!”


Pinksternoveen

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, start de Pinksternoveen. Dit is een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden. Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het gebed te ondersteunen.

Het boekje is ook online beschikbaar.

Vicaris Paul Verbeek stelde het boekje samen. In het voorwoord schrijft hij: “Het is een mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen in gebed. Het zijn precies negen dagen (noveen). Zo is de eerste noveen ontstaan en later zijn er velen gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Negen dagen lang bidden voor een intentie en stil staan bij het leven van de heilige tot wie de noveen gebeden wordt. Vaak wordt het noveengebed aangevuld met de rozenkrans.”

‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’

Het boekje heeft als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’. ”Dát doen de leerlingen,”

vertelt de vicaris. “nadat ze getuigen waren van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg. Zij keerden terug naar de bovenzaal en bleven eensgezind volharden in gebed. Juist nu ervaren veel mensen de kracht van het gebed en het volharden daarin. De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria. Maria Tenhemelopneming is ook de patrones van ons bisdom. Daarom roepen we haar voorspraak in en worden we uitgenodigd om na het noveengebed de rozenkrans te bidden met de geheimen van die dag.”

Na afloop van de noveen, op Pinksterzondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda een nieuw initiatief: de Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief. Over dit initiatief wordt afzonderlijk bericht.

Klik hier om het noveenboekje te downloaden.image


Tot slot

Met de opgedane kracht van de Geest van de liefde via het Woord van

God, kunnen wij er op uit trekken en, net zoals de diaken Filippus, in woord en in daad van de God die liefde is getuigen en zo vreugde brengen onder de mensen.

Moge Jezus ons nooit verweesd achter laten en ons allen begeleiden op de wegen doorheen het leven en ons behouden voor onrecht.

 

START