image

Nieuwsbrief 2020-08 1 mei

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Na een paar weken met prachtig voorjaar weer, wat af en toe zelfs wat zomers aandeed, valt het weer deze week, net met de meivakantie voor veel mensen wat tegen. Maar voor de mensen die werken en zorgen voor de natuur en onze voeding was de regen die gevallen is zeer hard nodig, en het was wellicht nog te weinig.

Maar ondanks alles weten we dat de natuur zichzelf toch probeert te herstellen. Na de droge zomer van vorig jaar hebben we een hele natte winter gehad waardoor het grondwaterpeil weer naar boven was gekomen. Maar enkele weken droogte hebben dat weer te niet gedaan. Maar als we zoals Sint Franciscus zegt in zijn zonnelied, en met hem ook paus Franciscus in zijn encycliek ‘Laudate si’ over onze aarde: “als een zuster is ze met wie we ons leven delen en een fijne moeder die haar armen opent om ons te omhelzen”.

Wij zelf “zijn stof van de aarde (vgl. Gen 2:7); ons lichaam zelf is samengesteld uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water schenkt ons leven en voedt ons”.

Als wij goed zijn voor de aarde zal zij dat ook voor ons zijn. De natuur herstelt zich, op kortere of langere termijn. Ook in deze tijd waarin we met menselijke genomen

maatregelen moeten leven met de corona- pandemie. Maatregelen die er voor moeten zorgen dat de iedereen die in de zorg werken de patiënten de nodige zorg kunnen geven zonder dat er IC-bedden te kort zijn. Maar de natuur herstelt zich, ook nu, vroeg of laat.

Begin volgende week gedenken en herdenken we, in beperkte groep, allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’

Laten we stil staan bij al dat leed dat onze ouders, grootouders…… en vele anderen hebben meegemaakt ten dienste van onze bevrijding, ondanks de beperkingen die wij nu anno 2020 meemaken door corona.

Het parochiecentrum is op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei gesloten. Voor dringende zaken is er het mobiele nummer: 06-20403610.


Bij de zondag

Als een herder trekt Jezus met ons mee en wijst de goede weg.

Als een deur is Hij de toegang tot de Vader.

Twee beelden om de grootheid van Jezus uit te drukken.

Zondag 3 mei vieren wij Roepingenzondag en wij bidden om goede herders in de kerk die ons het geheim

van de verrezen Christus verkondigen.

Psalm 23, 1-3a.3b.4.5.6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij wieden op groene velden.

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn naam.

Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel

tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.


Lezing uit het heilig evangelie:

Johannes 10, 1-10

(Klik hier voor het liturgieboekje)image


Woorden ter overweging

Wij leven met zijn allen in een wereld waarin van alle kanten steeds weer een appèl op ons wordt gedaan. De ene wil dít van ons, een

ander dát. Wat moet ik doen? Welke weg moet ik kiezen? Welke weg leidt naar het geluk dat blijvend is?

Vandaag drukt de liturgie ons op het hart dat het er bóven alles om gaat dat je als mens de juiste herder kiest. Dat je niet kiest voor degene die je vernietigt en misbruik van je maakt, maar dat je kiest voor de mens die je liefheeft, je verdedigt en leven geeft.

Precies déze zijn de geloofsbrieven waarmee Christus zich heeft gepresenteerd: ‘Ontvang Mij als je Herder en als de Heer van je leven’.

Christus verlangt er vurig naar dat zijn woorden in ons worden vervuld. ‘Ik ben

gekomen opdat de mensen leven zouden bezitten, en wel leven in overvloed’. Dáárvoor heeft Hij geleefd, het is dáárvoor dat Hij is gestorven. Dáárvoor is Hij verrezen.

Bidden wij dat de heilige Geest doorgaat met het zenden van herders naar het voorbeeld van de Goede Herder, onze verrezen Heer.

Dat zo, velen, ook in onze tijd, gebracht worden naar de bron die water geeft waardoor je nooit meer dorst krijgt.

Pastoor Wiel Wiertz


Het heeft Zijne Majesteit de KoningVorige week vrijdag, de laatste werkdag voorafgaande aan Koningsdag, was het zover dat de traditionele lintjesregen plaatsvond, echter wat anders dan anders. Burgemeester Vermue ging in onze gemeente langs bij tien inwoners waarvan de Koning het behaagd heeft om ze op te nemen in de Orde van Oranje Nassau. Daarvan waren er vier parochianen.


Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Jeanine de Baere-Moens uit Aardenburg heeft een lintje gekregen voor haar vrijwilligerswerk bij het Jongerenkoor, de parochie heilige Andreas, Scouting Aardenburg, Stichting Dorpshuis Aardenburg en Stichting DementieVriendelijk Sluis.

Sjef van Dongen uit Aardenburg kreeg een lintje voor zijn inzet bij Porthos Sluis, in de parochie heilige Andreas, de Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Aardenburg, KOB-PCOB Zeeland, afdeling Aardenburg-Eede en als gecertificeerd verkeersregelaar.

Antoon Duthoy uit Aardenburg kreeg een lintje voor zijn vrijwilligerswerk in de geloofsgemeenschap heilige Maria Hemelvaart en de Koninklijke Muzieksociëteit Aardenburgsche Fanfaren.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Peter-Paul Roozen uit Eede heeft een lintje ontvangen voor zijn jarenlange inzet bij de

plaatselijke herdenkingen in de gemeente Sluis en de grensoverschrijdende Canadese Bevrijdingsmars Hoofdplaat-Knokke, Stichting Nationaal Comité ‘Thank You Canada’ en de Heemkundige Kring West Zeeuws- Vlaanderen.

Het parochiebestuur en pastoraal team dankt hen allen voor hun inzet, voor en in onze parochie (en haar voorgangers) en feliciteert hen van harte met deze waardering.


Kinderpagina op onze website

Iedere week schrijft Rini Heijwegen, leerkracht GVO, een stukje dat op onze facebook en website wordt geplaatst.

Vanaf deze week kunnen jullie de mini-viering niet alleen vinden op de site van Kinderwoorddienst.nl en Geloven Thuis. Op de site van onze parochie hebben we een aangepaste versie van deze viering met soms nog enkele andere leuke opdrachten en speciaal nieuws voor de kinderen.

Wel blijven we iedere week op de facebookpagina een bericht plaatsen, zodat je kan zien wat er allemaal op deze pagina staat voor jullie.

Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.

Als je dan klikt op ‘KINDERPAGINA’ op de startpagina van onze parochie, kom je op deze site. Op deze pagina vind je dan de uitgebreide informatie over de mini-viering.

Iedere week zal op vrijdag een nieuwe mini- viering op deze site worden geplaatst.

Wij wensen jullie veel plezier met de mini- viering en horen graag wat je er van vindt.image


Klokken van hoop luiden voor het laatst We willen iedereen in de geloofsgemeen- schappen danken die hebben deelgenomen aan 'klokken van hoop’. Dank voor jullie

enthousiasme en betrokkenheid.

Dinsdag 21 april jl. is er meer duidelijkheid gekomen over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Voor sommigen was de boodschap misschien onbevredigend omdat er op het eerste oog nog niet veel aan de situatie lijkt te veranderen.

Toch zien we met de opening van de basis- scholen in mei de eerste stappen van een nieuwe fase. Dat zijn hoopvolle tekens! Dat was de insteek, dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.

De startgroep van de Paradijskerk in Rotterdam heeft daarom besloten dat het goed is om 'klokken van hoop' voor nu te beëindigen. Woensdag 29 april heeft de laatste ''woensdagavond-luiding'' plaatsgevonden.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag. We vragen u dan nog eenmaal de 'klokken van hoop en troost' te luiden. De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur. Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land.

Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!


Geloof in Zeeland

Zondag 3 mei is er om 09.00 uur een

gemeenschappelijke online viering ‘Geloof in Zeeland’ vanuit de protestantse Odulphuskerk in Meliskerke.

Voorgangers deze zondag zijn: kapelaan Jochem van Velthoven en ds. Nicolette Vlaming van de Protestantse Gemeente Biggekerke-Meliskerke.

Commissaris van de Koning, Han Polman verzorgt het persoonlijk woord van deze week vanuit de Abdij in Middelburg. Troubadour en verhalenverteller Theo van Teijlingen verleent muzikale medewerking.

‘Geloven in de Delta’, de website van Protestante kerk classis Delta stellen de beide voorgangers voor op hun website. Hieronder het begin artikel van en met kapelaan van Velthoven. Als u het hele artikel wilt lezen

klik hier -.


‘Corona roept het latente geloof in mensen op’

,,Zaadjes kunnen vallen in vruchtbare grond, maar ook tussen distels of op rotsgrond. De Heer kan alles tot bloei brengen, zelfs de zaadjes die op rotsgrond

vallen.’’ Kapelaan Jochem van Velthoven uit Terneuzen gelooft heilig in het ‘zaaien’ en is ervan overtuigd dat er meer geloof in de mensen schuilt dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens hem roept deze tijd het latente geloof in mensen op.


image


Tekst uit de traditie

Augustinus, sermo 137, 4 Er is u niet gezegd: ‘Wees kleiner dan u bent’, maar: erken wat u bent. Erken dat u zwak bent, een mens, een zondaar. Erken dat de Heer rechtvaardig maakt en dat u bevlekt bent’.

Toon bij uw belijdenis de vlekken van uw hart, dan zult u bij de kudde van Christus horen.

Wie zijn zonden belijdt vraagt aan een dokter om hem te genezen. Het gaat net als bij ziekte. Wie zegt: ‘Ik ben gezond’, gaat niet op zoek naar een dokter.


Ik antwoord op.

In het kader van Roepingenzondag brengt het Bisdom Breda twee video’s uit waarin priesters vertellen over hun roeping. Pater Richard Lobo en kapelaan Jochem van Velthoven gaan persoonlijk in op hoe zij antwoord geven op wat God in hun hart heeft gelegd.


Tot slot

Herders, betrouwbare vrouwen en mannen die zich inzetten voor vrede, recht en gerechtigheid; onbaatzuchtig en zonder eigenbelang. Dat zijn de herders die wij nodig hebben in onze samenleving. Mogen wij, in de wereld waarin wij leven, zulke herders zijn. Dan zijn wij een zegen voor elkaar en mogen wij ons gezegend weten door de God van hemel en aarde.

START