Nieuwsbrief 2020 - 05


image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Aan het begin van de Goede Week, richt bisschop Liesen zich met een brief tot alle gelovigen van het bisdom Breda. De bisschop reflecteert op een bijzondere tijd, maar kijkt ook hoopvol uit naar Pasen. De brief sturen we met deze Nieuwsbrief mee als bijlage. “Het is een heel bijzondere tijd, die we

beleven,” zo schrijft de bisschop. “Het corona- virus heeft een grote impact op ons leven en werken. Dagelijks zien we harde cijfers van mensen die met het virus besmet zijn geraakt, die ernstig ziek zijn geworden en die als gevolg daarvan zijn overleden. Direct getroffen zijn hun naasten, familieleden en vrienden, maar het raakt ons allemaal. Ik leef oprecht met u

mee.” Bisschop Liesen schrijft over de gevolgen van het virus ten aanzien van het parochieleven en beschrijft ook wat gelovigen in deze tijd kunnen ondernemen.“Moge het licht van de Verrezen Heer dan in ons blijven branden,

nu de wereld zo donker lijkt.”


Tevens ontvangt u ook nog een mooie Paaswens van onze parochies die de bewoners van de woonzorgcentra in onze parochie hebben ontvangen. Ook die wens is voor ieder van u. Zalig Pasen voor u en uw naasten!

Het pastoraal centrum is gesloten van maandag 6 april tot en met maandag 13 april (Tweede Pasen).


Bij de zondag

Omdat we geen vieringen hebben heeft pastoor Wiertz een bezinning geschreven bij de lezingen van komende zondag.


Inleidende woorden

Met Pasen vieren we de trouw van God over de dood heen. Het kon niet zo zijn dat het leven van Jezus, vol van belofte en van toekomst, eindigde op Golgota. Het kon niet zo zijn dat Hij na zijn dood aan de vergetelheid prijsgegeven zou worden. De opstanding uit het graf kunnen wij ons niet voorstellen zonder de opwekking uit de dood. Want precies daar vermoeden wij de hand van God. Bij Johannes lezen wij: de Schrift zegt dat Hij uit de doden moest opstaan. Dat betekent: het kon niet anders, er was geen andere mogelijkheid. Je kunt dat alleen maar op díe manier zeggen vanuit het perspectief van God: Hij, God, kon niet anders. Pasen is het feest van leven na de dood, dat er een nieuwe dag komt na het duister van de nacht. Wat een vreugde om dat te mogen vieren!


Uit het evangelie volgens Johannes 20, 1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen -het was nog donker- bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet

waar ze Hem hebben neergelegd’. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.

Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.

Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.


image


Ter overweging

‘Die andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, ging -na Petrus- ook het graf binnen. Hij zag en hij geloofde’. Voor hem was de steen die was weggerold zonder dat er iemand aan te pas was gekomen, het lege graf, de opgerolde doeken, teken dat de Heer was opgestaan. Want Hij kende Jezus. Hij had bij de maaltijden aan zijn borst gelegen. Hij had altijd een grote liefde voor Jezus gehad. Omdat Jezus anders was. Met niemand te vergelijken.

De Zoon van God. Nu drong het pas goed tot hem door: Jezus was niet dood. Zijn Heer was uit de doden opgestaan.

Later zouden hij en de andere leerlingen bij elkaar zitten en herinneringen ophalen aan wat Jezus hun gezegd had: dat de Mensenzoon veel moest lijden, maar dat Hij op de derde dag zou verrijzen. Ze zouden steeds beter gaan begrijpen dat Jezus altijd al degene was geweest, zoals Hij nu aan hen verscheen. Hij leefde niet alleen voort in hun herinnering.

Hun herinnering hielp hen te geloven dat Hij werkelijk de levende Heer was.


In het Matteüsevangelie vertelt de engel aan de vrouwen, dat ze de leerlingen moeten laten

weten dat ze naar Galilea moeten gaan: ’daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij gezegd heeft’. Galilea is de plaats waar Jezus hen geroepen heeft. Daar heeft Hij hun alles geleerd en Zijn wonderbare tekenen laten zien. Wanneer ze zich dat allemaal herinneren, zullen we ervaren dat Jezus bij hen is als de levende Heer.

Die woorden en daden van Jezus hebben de leerlingen doorgegeven in de evangeliën, zodat wij hun herinneringen mogen delen. En in de eucharistie waarvan Jezus gezegd heeft: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’ en in de opdracht om elkaar lief te hebben: ‘Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben’. Dat zijn niet alleen herinneringen aan Jezus in een verleden tijd. Dat zijn woorden van de levende Heer. Vanuit Pasen zijn ze vervuld van goddelijke nabijheid en kracht.

Het zijn woorden waarin we de steen van het graf zien weggerold, woorden die ons tonen dat het graf leeg is en de dood geen macht heeft. ‘Uw woorden, Heer, zijn woorden van eeuwig leven’, roepen de leerlingen uit.


Door zijn dood en verrijzenis heeft Jezus voor ons de poort van het eeuwige leven geopend. Maar wat is dat eeuwige leven? Hoe krijgt je dit eeuwige leven?

Ziet u de steen weggerold? Ziet u het lege graf? Het geloof verbindt ons met Jezus en

met God. Die verbinding, die relatie, is het eeuwige leven.

God kennen en Jezus kennen, is niet allerlei informatie bezitten over God, hele boekenkasten vol hebben staat. Jezus kennen is omgaan met Hem. Zijn woorden ter harte nemen. Bij de beslissingen die we nemen te rade gaan bij Hem en bij wat Hij heeft gezegd en heeft voorgedaan. Daarin mogen wij de levende Heer ontmoeten.

Pastoor Wiel Wiertz


image

Paasvieringen

De viering die Omroep Hulst heeft opgenomen in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst wordt de komende dagen nog uitgezonden (Delta kanaal 112 of KPN kanaal 1435):

  • donderdag 9 april – Witte Donderdag en

  • vrijdag 10 april – Goede Vrijdag telkens om

    19.00 uur.

  • zaterdag 11 april – Stille Zaterdag – om 20.30 uur.


Programmering KRO-NCRV

Nu er geen publieke vieringen zijn tot en met Pinksteren, is voor de wekelijkse uitzending van de eucharistie op zondag een belangrijke rol weggelegd om mensen thuis mee te kunnen laten vieren. KRO-NCRV zet sinds 29 maart in overleg met de bisschoppen hierbij ook een gebarentolk in. De programmering voor de komende week ziet er als volgt uit:


Goede Vrijdag

15.00 tot 15.30 uur NPO2

De Kruisweg, de gebedstocht langs de veertien staties over het lijden en sterven van Christus, wordt gebeden door mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond. Bij elke statie in het Kruiswegpark in Roermond klinkt een meditatie van schrijver/columnist Stephan

Sanders. Wishful Singing verzorgt de gregoriaanse gezangen.


Stille zaterdag – 11 april

23.15 uur NPO2

De rechtstreekse uitzending van de Paaswake komt vanuit de Munsterkerk in Roermond.

Celebrant is mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond.


Pasen – 12 april

11.00 – 12.00 uur NPO2

Een rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond.

Hoofdcelebrant is mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond.


Pasen – 12 april

12.00 – 13.00 uur NPO2

Rechtstreeks vanuit Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et Orbi voor de stad Rome en de wereld.


Daarna ontmoeten Antoine Bodar en Leo Fijen elkaar voor Pasen in Rome. Vanwege de coronacrisis zit Leo Fijen in Hilversum en staat Antoine Bodar in Rome. Met elkaar spreken ze over de situatie van voorafgaande weken. Over de angsten en de zorgen, maar ook over Christus, die hoop geeft op licht en leven door alle dood heen.


image


Gezinspastoraat thuis!

Kapelaan Jochem leest op facebook.com/gezinspastoraat met de kinderen in onze jonge gezinnen het Evangelie vanaf Palmzondag tot en met Pasen. Hij gaat

image

'live', dus je kunt in de reacties gelijk vragen of hij bidt voor jouw zorgen: je zieke oma, de buurman of iets anders. Daarna zegent hij je! Dat gebeurt je ook niet elke dag, dat je gezegend je bed inrolt!


Op de volgende dagen om 1900 uur kun je weer meebidden via facebook.com/gezinspastoraat:

  • Witte Donderdag 9 april

  • Goede Vrijdag 10 april

  • Paaswake Zaterdag 11 april

  • Paaszondag 12 april


Daarna leest en bidt hij met jullie op woensdag en zondag! De uitzending begint altijd om

19.00 uur en duurt ongeveer 10 minuutjes.


Op de pagina https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastor aat/gezinspastoraat-thuis vind je links naar opdrachten, knutsels, kleurplaten enz. die bij het Evangelie horen.


Tot slot

God, wij danken U in blijdschap voor deze dag van Pasen

nu wij ook dit jaar het grote wonder mogen vieren

dat U aan ons hebt gedaan.

Wij vragen uw Kracht

om van dit wonder te kunnen getuigen. Laat ons de wereld tegemoet treden met die Blijde Boodschap:

Jezus is niet dood, Hij leeft!


Vier mensen

In de vroege morgen van de nieuwe dag

kwam Maria Magdalena als eerste naar het graf. Ze wilde de Heer haar laatste eer gaan brengen, maar vond er de steen van het graf weggerold.


Toen kwam Jezus’ geliefde leerling al snel.

Deze Johannes zag en geloofde wat was gebeurd,

het wonder al eeuwen

door de profeten voorzegd.


Ook Petrus snelde gauw naar ‘t lege graf toe.

Hij begreep op die plek

nog niet wat er echt gebeurd was,

maar was de eerste die later verkondigde:

God heeft Hem op de derde dag doen opstaan.


Het duurde een tijd voor hij het geloofde, pas na het visioen van de Heer Jezus zelf,

maar daarna schreef Paulus er brieven over vol: Dat Christus met ons ten leven is gewekt.


Vier mensen van vele eeuwen geleden, als inspiratiebron voor ons leven

aan ons gegeven.

Om de wereld de Boodschap te verkondigen: De Heer is waarlijk opgestaan.

Hij is verrezen! Hij leeft! (br. Hans-Peter Bartels ofm)


Mgr. Liesen eindigt zijn Paasbrief met de woorden: "In de Paasnacht, op 11-12 april, zullen in sobere vieringen de paaskaarsen ontstoken worden. Maar is niet ieder van ons, op geestelijke wijze, zo’n paaskaars?

Moge het licht van de Verrezen Heer dan in ons blijven branden, nu de wereld zo donker lijkt."

Dat licht, het licht van de Verrezen Heer, wensen wij u ook van harte toe.


Nieuwsbrief 05 - 10 april 2020

 

START