Nieuwsbrief 2020 - 04


image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

We staan aan de vooravond van de Goede Week. We vieren dit weekend Palmzondag. Zoals jullie allemaal weten hebben we tot eind mei geen vieringen in onze kerken met gelovigen. Afgelopen week zijn er in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst opnames gemaakt van een viering met alle elementen die komen uit de vieringen van Palmzondag en Paaszaterdag. De palmtakken en paaskaarsen zijn gezegend en zijn donderdagmiddag weer gearriveerd op het pastoraal centrum. Vrijdag zijn ze opgehaald door vrijwilligers van de verschillende geloofsgemeenschappen. In de kerken van Aardenburg, Oostburg (Maria- kapel) en Sluis kunnen de palmtakken iedere dag opgehaald worden. De Mauritskerk in IJzendijke is zondag 5 april tussen 11.00 en

12.00 uur geopend voor het ophalen van Palmtakken en in geloofsgemeenschap Schoondijke zullen vrijwilligers de palmtakken rond brengen (in de brievenbus) van de vaste kerkgangers. Iedereen hartelijk dank voor ieders medewerking.

Als bijlage ontvangt u ook een viering van de Kruisweg met afbeeldingen van de kruisweg van Pieter Geraedts uit onze

parochiekerk te Oostburg. Hiermee heeft u een mogelijkheid om, zij het digitaal, toch een moment van bezinning en overweging in te lassen.

In deze dagen dat persoonlijk contact tot een minimum is geworden, zullen er toch mensen zijn die behoefte hebben aan contact of een gesprek met iemand van het pastoraal team. U kunt hiervoor contact opnemen met het pastoraal centrum (behalve tussen 6 en 14 april) in Oostburg of rechtstreeks met pastoor Wiertz (06 – 42506424). Ook wanneer je iemand kent, waarvan je weet dat ze een gesprek wel op prijs zou stellen, geef dan

gerust de gegevens door. Zo houden we samen oog voor elkaar in deze tijd.

Via de website van het Sint Franciscuscentrum kunnen kinderen en hun ouders kleurplaten en werkjes downloaden om met het Evangelie aan de slag te gaan. Het zou heel mooi zijn dat die kleurplaten of werkstukjes cadeau gedaan worden aan oudere mensen die alleen zitten in onze woonomgeving. Zo kunnen we zorg en aandacht aan onze oudere buurtbewoners besteden,

Het pastoraal centrum is gesloten van maandag 6 april tot en met maandag 13 april (Tweede Pasen).


Vieren in de Goede Week

Zoals in ‘van de bestuurstafel’ aangegeven, zijn komende week verschillende vieringen te bekijken op Omroep Hulst (Delta kanaal 112, KPN kanaal 1435. Natuurlijk zijn er ook op NPO2 de gebruikelijke vieringen van de Goede Week en Pasen.

Nieuwsbrief 04 - 3 april 2020

image


Viering

Omr. Hulst

NPO2

5 april Palmzondag

11.30 uur

09.55 uur

9 april Witte Donderdag 10 april Goede Vrijdag

11 april Paaswake

19.00 uur

19.00 uur

20.30 uur

19.00 uur


23.15 uur

12 april Paasmorgen


11.00 uur

Urbi et Orbi 12.00 uur


Bij de zondag

Omdat we geen vieringen hebben heeft pastoor Wiertz een bezinning geschreven bij de lezingen van komende zondag.


Inleidende woorden

Op Palmzondag wordt ‘wie’ Jezus is op een indringende manier geschilderd: als knecht en als koning tegelijk. Met een bedoeling.

Jezus is niet zomaar koning. Nee, hij is een koning die het opneemt voor de onderklasse, voor degenen die de touwtjes niet in handen hebben. En Jezus gaat zelfs nog verder: hij gaat midden tussen hen in staan, hij stelt zichzelf op als knecht. Wat nemen wij over van hem als ons voorbeeld? Nemen wij het op voor de minderbedeelden of zijn de verlokkingen van aanzien, macht en geld te groot? Aan het begin van de Goede Week worden wij uitgedaagd ons hierop te bezinnen.


De lezingen van Palmzondag zijn voor de palmliturgie Matteüs 21,1-11 en voor het lijdensverhaal Matteüs 26, 14-27,66

Ter overweging

Hoe plaats ik mijzelf te midden van alle personen rondom Jezus? Hoe zou ik mij ten opzichte van Jezus opstellen? Als Petrus; vol geloof en enthousiasme, maar ook vol angst als het er op aankomt. Als Pilatus die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, en kiest voor een gemakkelijke uitweg. Als Maria Magdalena, machteloos maar wel trouw? Belangrijk is daarbij ons af te vragen: hoe stel ik mij in het dagelijks leven nu op tegenover Jezus, durf ik ervoor uit te komen dat ik in Hem geloof, ook als mijn geloof belachelijk wordt gemaakt? Of zwijg ik er liever over?

Het meest dramatische van deze dagen en van de liturgie van Palm- en Passiezondag, is wellicht de tegenstelling tussen enerzijds de toejuiching en vervolgens het verraad en de dood, ten overstaan van een en dezelfde menigte van mensen.

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. De pijnlijke ervaring dat je dacht op je vrienden te kunnen rekenen, terwijl ze je op het moeilijkste moment in de steek laten. Het kan zijn dat je overvraagd hebt, maar het komt ook voor dat je moet ontdekken dat bepaalde vrienden je vrienden niet blijken te zijn. Dan voel je je gekwetst en in de steek gelaten.

Deze week herdenken we, dat je niet de enige bent met dat soort ervaringen. Niet dat je er per se iets aan hebt, dat je weet dat anderen dat overkomt.

Maar tussen die lotgenoten is er één waar je wel wat aan hebt, omdat Hij jouw gevoel van binnenuit kent en begrijpt. Hij heeft het zelf meegemaakt. En Hij maakt het nog steeds mee, want als mens en Zoon van God, kent en doorvoelt Hij nog steeds al onze menselijke ervaringen. Zelfs als wij ons verlaten voelen door God, begrijpt Hij ons. Waar wij mensen soms boos of rancuneus blijven op mensen die ons teleurgesteld hebben, zegt Jezus: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’. En waar wij boos op onszelf zijn, of beschaamd moeten toegeven dat ook wij Hem of andere mensen verwaarloosd of

Nieuwsbrief 04 - 3 april 2020

image

verloochend hebben, weten we dat Hij bereid is ons te vergeven.

Als Zoon van God kent Hij ons beter dan dat wij onszelf kennen, als mens weet Hij wat mensen voelen en meemaken. Waar je bij anderen soms onbegrip ontmoet, daar begrijpt Jezus ons beter dan wij onszelf begrijpen. Hij is uiteindelijk het enig antwoord op de eenzaamheid van onze ziel. Als je Hem tot je door laat dringen, dan kan je dat enorme kracht en vrede geven.

Daarover gaat het in deze week. Het gaat over Jezus die op Palmzondag bejubeld wordt, vervolgens verraden, in de steek gelaten, veroordeeld, gedood en begraven. Maar het gaat ook over ons, want Hij heeft dit alles willen ondergaan voor ons, opdat wij met al onze eigen ervaringen bij Hem terecht kunnen, en van Hem de kracht ontvangen om alles te boven te komen. Hoe intenser wij ons leven met Hem verbinden, meeleven met Zijn lijden en sterven, des te meer zullen wij Zijn kracht en vrede ervaren. Pastoor Wiel Wiertz


Aandacht voor de Vastenactie

Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, vindt ook de jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. Mgr. Van den Hout bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de Vastenactie niet te vergeten.

Mgr. van den Hout zegt hierover namens de bisschoppenconferentie: ‘In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.’

De Vastenactie vraagt dit jaar in onze Zeeuws- Vlaamse parochies aandacht voor het project Sibusiso in Tanzania. Het is een project voor kinderen met een beperking. Door zowel de kinderen als de ouders te trainen wordt hun geleerd om met deze omstandigheden om te gaan en naar buiten te treden.

‘Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe

worden en dat projecten doorgaan.’ Directeur Peter van Hoof spreekt de hoop uit ‘dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.’

Om alsnog het goede doel van SIBUSISO financieel te kunnen steunen doet de Caritas een beroep op u allen een donatie te doen voor dit mooie project.

Uw bijdrage kunt u overmaken op:

NL52 RBRB 0791 2211 13

ten name van PCI en met vermelding van “SIBUSISO”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!


image


Jong Katholiek en face tot face catechese Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, lanceert Jongkatholiek een nieuw initiatief: “online face to face catechese”.

Jongeren kunnen met ingang van 7 april zeven weken lang, op een vast tijdstip inloggen om catechese te krijgen over een bepaald onderwerp. “Het verschil met een webinar op YouTube is, dat jongeren elkaar kunnen zien en live interactie hebben met elkaar” zegt Gerrie Conen, projectleider van JongKatholiek.

“Jongeren hebben vooral in deze tijd ook behoefte om elkaar te zien en elkaar te bemoedigen. Dat combineren we met de face to face catechese.”

Jongkatholiek heeft twee onderwerpen “Hulp van binnen”, over deugden, wat is goed om te doen en wat niet. Tweede onderwerp is “De diepste twijfels”. Jongeren gaan voor dit onderwerp in gesprek over de twijfels en

Nieuwsbrief 04 - 3 april 2020

image

vragen bij hun geloof. Elk onderwerp is verdeeld over zeven online sessies. De sessies vinden plaats op dinsdag -of donderdagavond en de deelname is gratis.

Voor meer informatie over de online catechese en aanmelding: https://jongkatholiek.nl/artikelen/nieuw- online-face2face-catechese/image


Bedevaarten geannuleerd

De Corona-pandemie heeft ook de besturen van de bedevaarten naar Banneaux en Beauraing doen besluiten de bedevaarten te annuleren.

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd. Het einde van is nog niet in zicht.

Ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, moeten we positief zijn naar de toekomst.

Maria heeft aan Mariette gezegd: “Geloof in mij, ik zal in u geloven!”

In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen, blijf bij ons en bij allen die lijden

onder de dreiging van het corona-virus. Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,

ontferm U over hen die angstig zijn.

Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid. Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

Amen.

Tot slot

Laten wij de kracht van Palmzondag in ons hart meedragen naar onze huizen en onze straten, om daar de Geest van Jezus Christus zichtbaar te maken door er met onze aandacht, liefde en hartelijkheid te zijn voor hen die gekwetst, bedroefd en verlaten zijn.


Bidden Bidden is:

Jezelf in ogenschouw nemen

in relatie tot God en je omgeving.

Op zijn reis door het leven trekt Jezus zich regelmatig terug om te bidden

en zich af te stemmen op de stille stem

van zijn Vader:

‘Uw Koninkrijk kome uw wil geschiede...’

Dat doet Hij ook op de laatste avond

voor Hij gevangen genomen wordt.

Hij vraagt drie leerlingen om met Hem mee te gaan.

Het lukt hun niet

om wakker te blijven.

‘Kunnen jullie niet één uur met mij waken?’

vraagt Jezus hen, wanneer Hij hen slapend vindt.

Bidden vraagt om een zekere discipline

en de wil om je aandacht

-al is het maar even- onverdeeld op God te richten.


(M. Barnard, Zeggen en zwijgen, oecumenisch gebedenboek voor elke dag)


Nieuwsbrief 04 - 3 april 2020

>

 

START