Nieuwsbrief 2020 - 03


image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel

Voor u ligt de derde nieuwsbrief in dit

‘coronatijdperk’. Twee weken geleden hadden we nog goede moed dat we met de toen geldende maatregelen het feest van Palmzondag zouden kunnen vieren. En daarna natuurlijk de vieringen van de Goede Week en het hoogfeest bij uitstek, Pasen. Vorige week maandag werden de maatregelen verlengd tot en met maandag 13 april, Tweede Pasen.

Afgelopen maandag kwam opeens heel de Paastijd erbij en zijn er bijzondere maatregelen tot en met zondag 31 mei, het hoogfeest van Pinksteren.


Het is een moeilijke periode voor ieder van ons. Maar laten we ons aan de maatregelen houden die de overheid ons oplegt. We moeten vertrouwen hebben in de experts van het RIVM. Het is in ons allerbelang dat we er aan mee werken, hoe moeilijk het ook is.


Zoals vorige week aangegeven zijn drie van onze kerkgebouwen alle dagen open. U kunt er een kaarsje aansteken of een moment in gebed zijn. In de kerken liggen, telkens aan het einde van de week, de liturgieboekjes van de betreffende zondag. De boekjes mag u meenemen en kunt u gebruiken wanneer u via de radio of tv de eucharistieviering volgt.

In de Nieuwsbrief van afgelopen maandag hebt u de brief kunnen lezen van ons pastoraal team. We komen er even op terug en dan speciaal voor de viering van Palmzondag.

Aan de vertegenwoordigers van de parochiekernen is gevraagd om de palmtakjes en paaskaarsen te verzamelen zodat ze naar de basiliek gebracht kunnen worden. Op vrijdag 3 april worden de gezegende palmtakjes verdeeld, zodat ze in het weekend van Palmzondag in de verschillende kerken beschikbaar zijn.


Misintenties voor Palmzondag, Witte Donderdag en Pasen kunnen aangeleverd worden op het volgende e-mailadres: info@hmsdz.nl.


Buitengewone Urbi et Orbi

Vrijdag 27 maart zal paus Franciscus vanaf 18 uur op een leeg Sint-Pietersplein een speciale gebedsviering leiden in verband met de coronacrisis. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi (voor de stad Rome en de wereld) geven. KRO-NCRV zal hiervan live verslag doen vanaf 17.55 uur op NPO 2. Het commentaar wordt verzorgd door Wilfred Kemp.


De zegen Urbi et Orbi wordt normaal alleen gegeven op Kerstmis, op het Paasfeest en bij de presentatie van een nieuwe paus. Dat paus Franciscus dit heeft besloten, geeft aan dat hij

de huidige crisis als een buitengewoon ernstige toestand beschouwt.


Bij de aankondiging afgelopen zondag van deze extra zegen Urbi et Orbi zei de paus: “We zullen dan luisteren naar het Woord van God. We zullen onze smeekbede laten opstijgen. We zullen het Allerheiligste Sacrament aanbidden.”image


Bij de zondag

Omdat we geen vieringen hebben heeft pastoor Wiertz een bezinning geschreven bij de lezingen van komende zondag.


Opstaan om te leven

Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven,

ook al is hij gestorven,

en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes, 11, 25


Inleiding

Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd worden wij geroepen tot nieuw leven,

tot opstanding uit de moedeloosheid, uit onze wanhoop

en uit elk gemis aan perspectief. Dit kan als wij opnieuw geloven in de persoon van Jezus Christus. Wie in Hem gelooft,

heeft het echte leven, hier en nu voor eeuwig.

We lezen het evangelie van deze vierde zondag: Johannes 11, 1-45


Gedachte bij het evangelie

Onze Heer Jezus Christus kan wonderen doen, ook met ons. Maar het is wel zaak dat als Hij iets tot ons zegt, wij gehoor geven en doen wat Hij van ons vraagt. Hij spreekt ons aan. Hij spreekt tot ons hart. In het Woord dat Hij via de heilige Schrift tot ons spreekt, door het sacrament dat we mogen ontvangen.


Vandaag laat Jezus zien dat Hij Heer is over leven en dood. Dat de dood die Hij zal gaan sterven, niet het laatste woord heeft. Zo maakt Hij zijn leerlingen door de kracht van het geloof sterk en moedig om met Hem te geloven dat zijn sterven niet het einde is.

Zeker, de dood heeft iets definitiefs. Als we afscheid moeten nemen van dierbaren, dan weten we dat we hen in dit aardse leven niet meer terug zullen zien. Daar zijn we terecht verdrietig om.

Het verdriet van de zussen van Lazarus, Marta en Maria, ontroert Jezus, lezen we in het evangelie. Maar dan: niet het kwaad, niet de dood heeft het laatste woord. God heeft het laatste Woord. En God heerst, ook over de dood.

Toen Jezus voor het graf van Lazarus stond, en wist dat Hij Lazarus uit de dood terug ging halen, verrichtte Hij de opperste daad van liefde. Net zoals de Heer zich met ons verzoent en ons terughaalt uit onze onmacht en doet omkeren van onze dwaalwegen. Ons terughaalt naar het leven. Elke keer wanneer wij de eucharistie vieren, worden we teruggeroepen naar het leven.

Over enkele weken mogen we Pasen vieren. Het hoogfeest van de definitieve overwinning van het leven op de dood. Dan vieren wij de komst van Christus, die als een Licht in deze wereld komt. Dit wordt zo mooi verbeeld in

de nieuwe Paaskaars die de kerk binnen wordt gedragen.

Dat ook wij dán mogen zien wat Hij voor ons gedaan heeft en dat ook wij, net zoals Lazarus, vol vertrouwen mogen hopen op wonderen van nieuw leven. pastoor Wiel Wiertz


image


Aanpassing maatregelen

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op maandag 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken. Zij moeten alle

maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.


Klokken van hoop en troost Aanstaande woensdag (1 april) is de derde luiding van ‘klokken van hoop en troost’.

Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en

kerken hebben zich de afgelopen tijd ‘officieel’ aangemeld voor klokken van hoop en troost, waarom vanuit onze parochie de klokken van Aardenburg, Oostburg en Sluis. Daarnaast nemen nog meer klokken deel in allerlei steden en dorpen, die (nog) niet zijn aangemeld.

Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en ‘luisteraars’. Sinds maandagavond is van verschillende kanten het verzoek gekomen of de actie verlengd wordt. Er zijn gesprekken gevoerd met veel groepen en de actie ‘klokken van hoop en troost’ gaat door tot eind april, telkens tussen 19.00 en 19.15 uur:

 • woensdag 8 april 2020;

 • woensdag 15 april 2020;

 • woensdag 22 april 2020;

 • woensdag 29 april 2020.

  Toen het initiatief is gestart, waren de overheidsmaatregelen van kracht tot en met 6 april 2020. Er is toen gekozen om drie woensdagen in de periode tot 6 april een klokluiding te houden als teken van hoop en troost en daarna te kijken hoe de overheid de maatregelen zou verscherpen óf zou opheffen.

  Inmiddels heeft de overheid de maatregelen verlengd tot 1 juni a.s. Ook heeft de premier aangegeven dat de overheid aanstaande dinsdag zal beslissen hoe zij na 6

  april verder vervolg geeft aan die maatregelen.

  Eind april zal dus weer bekeken worden of het nodig is om de klokken van hoop en troost in de maand mei te luiden.

  Betekenis van het klokluiden bekend maken Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. Klokgelui is een krachtig signaal naar de samenleving, zolang er uitleg is waarom de klokken geluid worden. De klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.

  De kern van 'klokken van hoop'

  Hierbij nog eens de kern van deze actie:

 • We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.

 • We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.

 • En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.image


Uit de traditie

Van de heilige Franciscus van Paola (+1507)

Soms ervaren wij een blokkade om iets te doen voor wie geen leven meer hebben. Toch zijn wij geroepen om onszelf en anderen uit dat

graf te halen van moedeloosheid, wanhoop en elk gemis van perspectief.

Mogen wij opstaan en meewerken aan nieuwe levenskansen voor iedereen op aarde. Moge de goede God ons daarin tot zegen zijn.


BAVO boodschappendienst Aardenburg Bent u ziek, al op leeftijd en behoort u tot de risicogroep voor het coronavirus, waardoor u tijdelijk niet in staat bent zelf boodschappen te doen? Dan kunt u een beroep doen op de BAVO boodschappendienst in Aardenburg.


Een aantal vrijwilligers werkt samen om voor de mensen die behoren tot deze groep de boodschappen te doen die zij nodig hebben. De werkwijze is als volgt:

 

Neem contact op via 06-25170705 Marlies de Smet)

Er wordt een afspraak gemaakt met wie er zal komen en wanneer

U maakt een boodschappen lijstje

Zet een boodschappen tas klaar.

De vrijwilliger haalt  dat op en levert de boodschappen af aan de voordeur

 

 


Voor het geval het in de komende tijd vaker nodig zal zijn dat iemand boodschappen voor u doet, proberen we er naar te streven dat u contact houdt met dezelfde vrijwilliger waarbij u onderling verder afspraken kunt maken.

Wij hopen op deze manier een voor ieder moeilijke periode te kunnen overbruggen en zo samen weer in betere tijden uit te komen.


Tot slot

Soms ervaren wij een blokkade om iets te doen voor wie geen leven meer hebben. Toch zijn wij geroepen om onszelf en anderen uit dat graf te halen van moedeloosheid, wanhoop en elk gemis van perspectief.

Mogen wij opstaan en meewerken aan nieuwe levenskansen voor iedereen op aarde. Moge de goede God ons daarin tot zegen zijn.

 

START