Nieuwsbrief 43 - 2021  
 
Aan het begin van een nieuw jaar                           
We staan aan de vooravond van een nieuw jaar: 2021. Op tv en in de kranten verschijnen dan in vele vormen de jaaroverzichten. Het jaar tweeduizendtwintig - 2020 - begon zoals we eigenlijk gewoon waren. Niets bijzonders, alles ging na het vuurwerk over in een nieuw jaar. Maar ergens in China, een plaats met de nog onbekende naam Wuhan, was een virus uitgebroken, maar dat was toch ver van m'n bed voor ons. Maar de wereld is niet zo groot in onze moderne tijd, je stapt in een vliegtuig en wat zijn dan afstanden, voor je het weet sta je in Wuhan. Maar ook omgekeerd, want het virus was opeens in Europa. Er werd in skicentra nog wat geheimzinnig over gedaan, niets aan de hand. Maar na de voorjaarsvakantie en het carnaval werden we ook in Nederland en de rest van Europa er mee overspoeld. De eerste golf brak aan. 

En met ups en downs bepaalde het Covid-19 virus ons dagelijks leven. Er kwam een nieuw normaal. Anderhalve meter afstand bewaren, handen ontsmetten, bij verkoudheid of verhoging thuis blijven. We vierden Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen op afstand! Geen vieringen waar we fysiek aanwezig mochten zijn. Via Omroep Hulst keken we naar de viering van het Paastriduum, één viering in drie delen. Maar 50 dagen later, na het Hoogfeest van Pinksteren maakten we een opstart met de vieringen. Er was een protocol van de Nederlandse bisschoppen, de maatregelen moesten uitgewerkt en getest worden. In elke parochie in Zeeuws-Vlaanderen was er één viering. De parochiebesturen en pastoraal team werkten samen en met de ervaring opgedaan in Aardenburg, Hulst en Terneuzen werd er langzaam vanaf juli opgestart in de overige geloofsgemeenschappen, vanuit niets gingen we naar de vastgestelde aantallen per kerk. Zo gingen we de zomer door en het werd herfst, het aantal aanwezigen in de vieringen werd teruggebracht  naar maximum dertig, ook met Allerheiligen en Allerzielen. Er werden goede ideeën uitgewerkt. In tijden van crisis zijn we toch vindingrijk. En we dachten het toen allemaal, met Kerstmis zal het wel beter gaan.

Nu zijn we Kerstmis voorbij en we weten beter, nee het werd niet beter. Het aantal positief geregistreerde mensen steeg aanzienlijk, Zeeuws-Vlaanderen aan kop in Zeeland. Oorzaken worden gezocht, het zijn de Belgen die zich niet aan de regels houden, en wij, wij zijn heel brave burgers en volgen alle maatregelen op die ons opgelegd worden. In onze grensstreek zien we die landsgrens toch niet, veel van onze familie woont aan de andere kant van die  geografische lijn. En ook daar zijn er 'mensen van goede wil'! Laten we dat zeker niet vergeten.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel, een vaccin, goedgekeurd en wel. Er kan, in Nederland vanaf 8 januari, gestart worden met het toedienen van het vaccin. En ons leventje, dat gaat verder. Een nieuw jaar breekt aan, 2021, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Maar bovenal: laten we letten op én zorgen voor elkaar!

We willen iedereen danken voor zijn/haar inzet in deze moeilijke periode, de vele vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen en parochie, die er een extra taak bij hebben gekregen. Maar ook de vrijwilligers waarop we al heel veel jaren een beroep kunnen doen en die door de maatregelen hun geliefde hobby niet meer (tijdelijk) mochten uitvoeren. We hopen dat we niet vervreemden van elkaar, maar dat we straks, als we de tunnel uitrijden weer een beroep u jullie mogen doen. Want samen zijn wij de parochie heilige Andreas en we hebben u allemaal nodig!

Alle goeds toegewenst!

Ronald van Quekelberge
vicevoorzitter parochie heilige Andreas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de zondag......  

Inleiding
Een nieuw jaar ligt voor ons, alles ligt open.
Op de eerste dag van het nieuwe jaar
valt het licht op Maria,
de moeder van onze Heer.
Met de vreugde van Kerstmis in ons hart,
kunnen we God danken en loven om haar,
die zich opende voor zijn roep.
Het feest van de Openbaring van de Heer
heeft een ongekende wereldwijde betekenis.
Wat zo breekbaar begint in een eenvoudige stal in Betlehem,
blijkt voor alle volken belang te hebben.
Met de geboorte van Christus verschijnt
het Licht van God in de wereld voor iedereen.
Volgen wij zoals de drie Wijzen het sterrenlicht
en brengen wij hulde aan Gods Zoon,
die ons helpt de duisternis te verdrijven.
 
 
Om ontferming
Het is nog lang niet overal licht in ons leven,
de duisternis van egoïsme en eigenbelang
speelt ons vaak parten.
Omwille van het dóórbreken van het Licht
vragen wij God om ontferming.
Heer, ontferm U over ons.
 
 
We lezen Nieuwjaarsdag:                             We lezen deze zondag:
Eerste lezing: Numeri 6, 22-27                     Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6
Tweede lezing: Galaten 4, 4-7                      Tweede lezing: Efeziërs 3, 2-3a.5-6
Evangelie: Lucas 2, 16-21                             Evangelie: Matteüs 2, 1-12

 
Woorden ter overweging
Drie wijzen gaan richting Jeruzalem. Waar anders dan daar kunnen ze hun licht opsteken over de pasgeboren koning. Maar ze vangen bot. Ze vinden er angst en ongeloof. In Jeruzalem is het licht gedoofd. Ze moeten verder gaan; in Bethlehem vinden ze wat ze hartstochtelijk zochten: een Kind, nieuwe Toekomst.
Dat Kind wijst hun nieuwe, andere wegen.

De wijzen zijn voor ons een uitnodiging om op te staan en om te gaan zoeken naar Licht in ons leven. Vooraf kunnen zij ons al zeggen dat ingeblikt geloven duisternis is.
Oude zekerheden vasthouden en angstvallig bewaken snijdt de toekomst af.

Op weg gaan met de wijzen betekent nieuwe ongekende wegen gaan. Het is het oude vertrouwde achterlaten en weer gaan zien met de ogen van een kind. Of anders gezegd: mensen en wereld bezien door de ogen van het Kind van Bethlehem.
Dan brengen we eer aan God in de hoge en dragen we zorg voor vrede op aarde
voor alle mensen van goede wil.

 

Woord van Bemoediging

Het Woord van Bemoediging voor het feest van de Openbaring des Heren, misschien beter gekend als driekoningen, met als thema ‘Van oud naar nieuw’ is opgenomen in Axel en bij het kruis op de Bonte Koe en wordt gepresenteerd door pastoor Wiel Wiertz. 

Het Woord van Bemoediging is een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies (parochie heilige Maria Sterre der Zee, Elisabethparochie en de parochie heilige Andreas) en de Stichting Kerkbelang Koewacht. 
Vieringen vanaf zondag 3 januari 2021

Vanaf zondag 3 januari 2021, Feest van de Openbaring des Heren, schalen we het aantal vieringen af. Net zoals in juni, bij de opstart van de vieringen, zal er één viering per parochie zijn op zondag en dat tot en met zondag 31 januari:
Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.
Tijdens de week zullen we vieren volgens het rooster. Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: reserveren, handen ontsmetten, mondkapje dragen, anderhalve meter afstand in acht nemen, geen samenzang.

Zondag 3 januari - Openbaring des Heren * Driekoningen
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz). Er is vandaag een extra Caritascollecte ten bate van Vluchtelingenhulp.

Zondag 10 januari - Doop van de Heer
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

Zondag 17 januari - Tweede zondag door het jaar
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

Zondag 24 januari - Derde zondag door het jaar
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).

Zondag 31 januari - Vierde zondag door het jaar
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).

Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 
Intenties voor de vieringen kunt u doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
 
Caritascollecte januari

Aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte voor Vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt gevraagd ook zo'n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn van hulp door anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen voor Vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen. 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om fysiek naar de viering in Aardenburg te komen, kunt u uw bijdrage overschrijving naar de bankrekening van onze Parochiële Caritas Instelling:
IBAN NL52 RBRB 0791 211 113 met vermelding 'Collecte Vluchtelingenhulp'.
Alvast dank voor uw bijdrage.
Vieren met het gezin thuis

Het is deze zondag, de zondag van de Openbaring des Heren (Jaar B). In onze parochie is er deze week alleen een viering in Aardenburg. Met deze mini-viering kunt u heel fijn samen het feest van de Drie Koningen, thuis vieren met enkele leuke opdrachten.

Afgelopen zondag stond er geen nieuwe mini-viering op de kinderpagina van onze parochie. Op de pagina stond de afgelopen week de online Oecumenische Kerstgezinsnachtviering ‘Op zoek naar het licht’. Als u deze online viering nog niet hebt bekeken, dan vindt u onder de nieuwe mini-viering van deze week de foto’s, die gemaakt zijn van deze viering. De online viering blijft nog op deze site staan tot het einde van deze maand. Wij wensen u in ieder geval alsnog veel kijkplezier.

Hieronder de korte inhoud van de mini-viering met als thema: ‘Op bezoek bij Jezus’.
De mini-viering bestaat uit:
- Hoe kun je samen de mini-viering openen.
- Het lied: ’Drie koningen geef mij een nieuwe hoed’.
- Het bijbelverhaal bij de evangelielezing van deze week: ‘Wij komen uit het oosten’   
  (naar Mattheüs 2, 1 – 12).
- Hoe u kunt napraten over deze verhalen.
- Het lied: ‘Drie koningen zagen een sterre’.
- Hoe je samen de mini-viering kunt afsluiten met het Onze Vader.

Wat kan je nog meer doen n.a.v. de mini-viering:
Knutselen:  Zelf doosje vouwen en knutsel een ster
Opdracht: Driekoningenkoek.
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Oudejaar 2020

Schiep God de mens als kroon op zijn werk,
dit jaar werd ‘t virus corona ons toch te sterk.
Weg ‘t paradijs na ‘t eten van de wilde dieren,
die chaos kon de politiek nog slecht bestieren.

‘t bleef dan nog maar over één ding gaan
alsof de tijd verder is blijven stille staan.
Het kwam uit Wuhan, hield ons in de ban.

Is koning Alexander daarom ’t land ontvlucht?
Filip van België ’n zusje ? ’t bleek waar ‘t gerucht.
Amerika ging kiezen, Trump kon slecht verliezen.

d’ Echte helden, dag en nacht, zij hebben het geweten
in de zorg, telkens weer, rennen-vliegen-tellen-meten.
De getallen werden elke dag stipt in kaart gebracht.
‘R is echter meer dan met een curve wordt bedacht.

Stress, eenzaam leed, afscheid, stil verdriet,
dat begrijp je met al die exacte cijfers niet.
In elk mensenleven schuilt ’n broos verhaal,
daarvoor ontbrak vaak de tijd en de (digi-)taal.

Ben je ‘t voorbije jaar ook zo ontzettend moe,
doe gerust voor twaalf uur maar je ogen toe.
Zullen we van ons verleden ooit nog iets leren ?
d’ Aarde is ons húis, laat ons dát respecteren…

Hendrik De Vriese
 
 
Zalig Kerstmis!

De gipsen beelden en de kunstsneeuw op het dak van de stal zouden ons kunnen doen denken dat het kerstverhaal een sprookje is. In sprookjes – zeker in de Disney variant – zijn problemen relatief en is de goede afloop verzekerd. Maar de goede afloop zou ruim dertig jaar op zich laten wachten, met de verrijzenis van Jezus. Hij die zou sterven op een kruis buiten Jeruzalem, werd nu geboren in een kribbe buiten Bethlehem. In beide gevallen was het koud en donker en waren alleen zijn meest dierbaren bij Hem. Kerstmis toen was geen sprookje, evenmin als Kerstmis nu het zal zijn. Binnen blijven, zo min mogelijk bezoek, afstand houden, ventileren, vooral niet zingen – laat dat maar aan de engelen over, die kunnen toch niet besmet raken!
Lees de Kerstgroet van vicaris-generaal Lindeijer hier verder
Toast u mee op nieuwjaarsdag?

Op Nieuwjaarsdag blikken vicaris Verbeek en bisschop Liesen terug op het afgelopen jaar én kijken zij hoopvol vooruit naar 2021. Vanwege de coronapandemie zal er geen fysieke nieuwjaarsreceptie zijn. Daarom wordt iedereen die verbonden is met het bisdom, de vicariaten en de parochies uitgenodigd om gezamenlijk een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsboodschappen van bisschop Liesen en vicaris Verbeek zullen op 1 januari 2021 om 15.00 uur worden uitgezonden via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Op dit ‘koffiemoment’ bent u van harte welkom om in verbondenheid met het bisdom en met elkaar het glas te heffen.

Een zalig Nieuwjaar!


Het filmpje op YouTube is pas vanaf vrijdag 1 januari 2021 om 15.00 uur te bekijken!
U kunt het filmpje pas bekijken vanaf vrijdag 1 januari 2021 om 15.00 uur!
Stand van zaken kerk Sluis

Het doorlopen van de vergunningaanvraag door Living First, de projectontwikkelaar die de 17 appartementen in het grootste deel van de heilige Johannes de Doperkerk in Sluis gaat realiseren, heeft vertraging opgelopen. De planning is dus aangepast. Zoals het er nu naar uitziet zal de akte eind januari/ begin februari bij de notaris getekend worden en kunnen we het gebouw overdragen aan de projectontwikkelaar.

Voor het zover is willen we op een goede manier afscheid nemen van een dierbare plaats waar onze Sluise parochianen veel lief en leed hebben  gedeeld. Daags na het feest van de Doop van de Heer (10 januari) willen we met een afsluitende viering afscheid nemen van de huidige plaats van samen komen.

Maandag 11 januari 2021 is er om 19.00 uur een afsluitende viering in de kerk.Vanuit het pastoraal team zullen pastoor Wiertz en Frans van Geyt aanwezig zijn en medewerking verlenen verschillende vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap.
We mogen, ook in deze viering, maximum dertig mensen toelaten. De parochiekerncommissie zal de komende tijd mensen persoonlijk benaderen om aanwezig te zijn bij de viering. Mochten er dan nog plaatsen over zijn zullen wij dat in de volgende Nieuwsbrief melden. Belangstellenden kunnen zich dan aanmelden, tot we aan dertig zijn, bij Monique op het parochiecentrum.

Als we het gebouw overdragen moet het wel leeg zijn. Daarom zullen we, net zoals we ook in de andere gesloten kerken hebben gedaan, een verkoop houden van de inventaris die we mogen verkopen: tafels, stoelen, kasten, kerkbanken.......... en wat er nog meer beschikbaar is en geen liturgische functie heeft. In verband met de huidige lockdown zijn we in overleg met de gemeente Sluis om de mogelijkheden uit te werken hoe we de koop kunnen invullen. Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief.

 
Het jaar van de heilige Jozef

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar,  tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.

Paus Franciscus herinnert eraan dat Sint-Jozef 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.

De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered.

Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons. 

Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich op Maria na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met de Heilige Jozef. Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot universele beschermheer van de Kerk; Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons ondanks onze gebreken tegemoet komt, ons herstelt in onze waardigheid en ons opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten.

Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door Jozef, die een voorbeeld is van hoe de heilsgeschiedenis ondanks onze zwakheden tot vervulling komt.

Daarom kondigt paus Franciscus een Sint-Jozefjaar af, waarin deze heilige nog tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder moet inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan Heilige Jozef zijn gewijd.
 
Tot slot 

Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren toren noemt of Gulden Huis,
vòòr alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt
onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.

(Toon Hermans)

 
 
Facebook
 
Website

 


Terug naar start 


                                                      

 

 


<