image

Parochie heilige Andreas

Nieuwsbrief 36        15 november

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel

Dit weekend, de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar A, zijn er twee vormselvieringen in onze parochie. Achttien jongens en meisjes, meisjes en jongens ontvangen het Sacrament van het Vormsel. De bisschop is de bedienaar van dit sacrament, maar in ons bisdom heeft de bisschop nog enkele vormheren aangesteld, onder andere onze pastoor, die tevens ook vicaris is. Omdat pastoor Wiertz begin november een heupoperatie heeft ondergaan heeft de bisschop toestemming gegeven aan kapelaan van Velthoven om het Sacrament van het Vormsel toe te dienen in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. En omdat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn in een viering zijn dat redelijk wat vieringen. Maar het omgaan met de jeugd houdt je zelf ook jong!

Uit de laatste contacten met de pastoor blijkt dat het goed gaat. De pastoor geeft aan: ‘natuurlijk duurt het, ook al is het nog maar net, best lang…. Ik kan eigenlijk niets ‘zomaar’ doen. Het is altijd en over alles nadenken. Maar natuurlijk zal ik als ik even heb doorgebeten alles weer kunnen doen zonder die altijd aanwezige pijn. Dat zal een verademing zijn.’ We wensen een pastoor een voorspoedig en goed herstel toe.

Bij de zondag......

Inleiding

Het kerkelijk jaar is bij ten einde, we vieren de laatste zondag voor Christus Koning. Het hele liturgische jaar mochten we horen en meebeleven wie Jezus Christus is en voor ons wil zijn, we mochten Hem echt leren kennen. En zijn mentaliteit zouden we mogen samenvatten met de woorden: zorg, aandacht, toewijding; begaan zijn met elke mens die God zoekt. Zo gaat Hij ons voor naar Zijn en onze Vader. Wij weten niet wat op ons levenspad komt. Maar we worden op deze zondag opgeroepen om onze talenten naar vermogen in te zetten, te vermeerderen.

En als goede volgelingen van Jezus Christus

van Hem te getuigen. We gaan de zondag vieren. In aandacht voor Gods Woord, en in het delen van Brood en Beker.

Om ontferming

Als christenen proberen we gehoor te geven aan God en mensen en in het leven van elke dag trouw en toegewijd te leven. Wij weten maar al te goed hoe moeilijk dat soms is en dat we vaak tekort schieten.

Daarom willen we bidden om vergeving en ontferming: Heer, ontferm U over ons.

We lezen deze zondag:

Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31

1 Tessalonicenzen 5,1-6

Mattheüs 25, 14-30


image


Woorden ter overweging Uiteindelijk wordt je leven niet gemeten naar de grootte van je bezit of naar hoeveel en welke gaven en talenten en mogelijkheden je gegeven zijn. Een mens die veel heeft en veel kan is daarom niet meer mens dan een andere.

En wat je hebt en wat je kan is eigenlijk bijkomstig en doet niet ter zake in Gods ogen.

Uiteindelijk wordt een mensenleven gemeten aan de vraag wat je ermee hebt gedaan: met dat bezit, met die gaven en talenten.

Met andere woorden :

is de wereld en de mens er iets beter van geworden,

- een beetje meer wereld en mens van God ? Is God in jou gebeurd?

Aan die vraag kan elke dag van een mensenleven gemeten worden.

Vieren met kinderen thuis

We zijn aan de voorlaatste zondag van het jaar A gekomen. Het thema deze zondag is: ‘Geloof dat je deelt groeit!’.

De miniviering deze zondag bestaat uit:

Wat kan je nog meer doen naar aanleiding van de miniviering:

Opdracht: ‘Zet je helemaal in’ en ‘Hoe zet jij je talenten in?’.

Spelletje: Waar je voor groeit?

Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.

Meester Rini heeft afgelopen week op de scholen in Sluis en Breskens met de kinderen gewerkt aan een opdracht waarbij ze iets mochten opschrijven en tekenen over hun talent:


image


Op de facebook van de parochie kunt u de foto’s bekijken.

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor de 33ste zondag door het jaar heeft als thema ‘De belofte van God’ en is opgenomen in de kerk van de H. Teresia van het Kindje Jezus in Heikant en wordt gepresenteerd door pastor Katrien Van de Wiele.

Klik hier om het Woord te beluisteren.

Aktie Kerkbalans onderzoekt

Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk – al dan niet via internet – een belangrijke plek van verbinding. Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen besluiten om juist nu onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk.

Gedurende de maand november zal onderzoeksbureau Citisens parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek.


Wat is de kerk voor u?

De basisvraag van het onderzoek is: Wat is de kerk voor u? Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er af en toe vooral om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde. ‘Maar wat is de kerk voor u? Op welke manier draagt u bij aan uw parochie? En op welke manier volgt u uw kerk in deze Covid-19 tijd?’ wordt in het onderzoek gevraagd.

De organisatoren van Actie Kerkbalans (die in

2021 gehouden wordt onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) kijken vol verwachting uit naar de uitkomsten. Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.


Parochianen worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online onderzoek via deze link. Doet u ook mee? Dank u wel!


image

Aktie Kerkbalans – herhalingsaktie

Door omstandigheden is de herhalingsaktie dit jaar later dan u de laatste jaren gewoon bent.

Maar we zijn het niet vergeten! We hopen ook dat u de parochie in deze moeilijke tijd niet vergeet en misschien wilt u een extra gift geven. We zijn iedereen daar heel dankbaar voor, want alle beetjes maken uiteindelijk toch een groot geheel. Met uw bijdrage versterken we de fundatie van onze parochie, parochiekernen en geloofsgemeenschappen voor de toekomst.

Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 14 en 15 november vieren we de liturgie van drieëndertigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele).

Heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken).

Zaterdag 14 november om 16.00 uur is de tweede Vormselviering nog 9 (van de 16) kinderen uit onze parochie ontvangen in onze parochiekerk het sacrament van het heilig Vormsel. De viering is voor ‘genodigden’.

 

In het weekend van 21 en 22 november vieren we de liturgie van het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

PKN-kerk te Biervliet op zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken);

op zondag:

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);


Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);

Heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken).

Werelddag voor de armen

Komende zondag 15 november wordt voor de vierde maal de Werelddag voor de armen gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus schreef een boodschap voor deze dag: “Strek uw hand uit naar de arme” (vgl. Wijsheid van Jezus Sirach (Sir.) 7, 32)

In zijn boodschap voor de deze Werelddag van de Armen, neemt paus Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert daaruit dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar te scheiden zijn.

‘Om een eredienst te vieren die de Heer welgevallig is, is het noodzakelijk te erkennen dat iedere persoon, ook de meest behoeftige en verachte, het ingeprente beeld van God in zich draagt. Uit deze aandacht komt de gave van de goddelijke zegen voort, aangetrokken door edelmoedigheid, in praktijk gebracht ten opzichte van de armen. Daarom mag de tijd die aan het gebed moet worden gewijd, nooit een alibi worden om de naaste in moeilijkheden te verwaarlozen. Het tegengestelde is waar: de zegen van de Heer daalt over ons neer en het gebed bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan met de dienst aan de armen’, zegt de paus.

Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van het bisdom Breda.

Tot slot

Ziel van Christus, heilig mij Lichaam van Christus, wees mijn heil Bloed van Christus, maak mij dronken Water uit Christus’ zijde, was mij Lijden van Christus, sterk mij

O mijn goede Jezus, hoor mij In uw wonden verberg ik mij Laat mij niet van U scheiden

Verdedig mij tegen de boze vijand Roep mij in het uur van mijn dood En laat mij dan bij U komen

Om U met uw heiligen te loven In de eeuwen der eeuwen.

Amen. Zuster Anima Christi

Naar startpagina