Engel Des Heren
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet ... Heilige Maria ...
En het Woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet ... Heilige Maria ...
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de
menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen, wij
bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij
door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid
van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
Amen.
Angelus [Versie in het Latijn]
Ángelus Dómini nuntiávit Maríae
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave María, grátia plena,
Dóminus tecum;
benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave María ... Sancta María ...
Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave María ... Sancta María ...
Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix,
ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus.
Grátiam tuam, quaésumus, Dómine, méntibus
nostris infúnde, ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii
tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius
et crucem ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.
Litanie van Maria
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader,
ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.
God, heilige Geest,
ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God,
ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.

Bid met de Paus mee
U kunt met de Paus meebidden: elke dag om 12u het Angelusgebed met eventueel aansluitend de litanie van Maria en het Salve regina.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van het gezin, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de
beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden.
Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren,
dat wij ons mogen verheugen in een bestendige
gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door
de verheven voorspraak van de heilige Maria, die
altijd maagd is gebleven, verlost worden van de
tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde
genieten. Door Christus, onze Heer.
Amen

Wees gegroet, Koningin
Wees gegroet, Koningin, Moeder van
barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop,
wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit
dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
> vervolg op litanie van Maria

 

Handleiding tot het bidden van de rozenkrans:
I. Kruisteken Het bidden van de rozenkrans begint met het maken van het kruisteken en de woorden:
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

II. Geloofsbelijdenis en lofprijzing Dan volgen - op het kruis van de rozenkrans - de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van de H. Drie-eenheid:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

III. Onze Vader Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
IV. Drie maal Weesgegroet Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet,
telkens voorafgegaan door een speciale groet aan Maria in haar relatie tot de goddelijke personen van de H. Drie-eenheid:
Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader.
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon.
Wees gegroet Maria ...
Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria ....
Dan volgt nogmaals het ’Eer aan de Vader ...’.
Daarna kan het gebed gebeden worden dat de H. Maagd Maria in Fatima gevraagd heeft te bidden:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

V. De Geheimen van de rozenkrans
Hierna begint het bidden van de Geheimen die ons het leven en de boodschap van onze Heer Jezus Christus en van Maria doen overwegen (zie voor de vermelding van de afzonderlijke Geheimen: VII.) Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op de reeks van de volgende tien kralen wordt bij iedere kraal een Weesgegroet gebeden. De reeks van tien (een 'tientje') wordt besloten met het ‘Eer aan de Vader ...’ en - indien men dat wil aanvullen - met het ‘O mijn Jezus …’
VI. Besluit Het rozenkransgebed wordt besloten door het kruisteken en de woorden In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

VII. De verschillende Geheimen Voor de afzonderlijke dagen van de week zijn er verschillende zogeheten ‘geheimen’. Het woord duidt op het mysterie van Gods aanwezigheid in het leven, de woorden en tekenen van onze Heer Jezus Christus. Maria is daarmee als eerste en ten volle verbonden.
Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):
* De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
* Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
`* Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
* Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
* Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
Geheimen van het Licht (donderdag):
* De doop van Jezus in de Jordaan.
* De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
* Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
* De gedaanteverandering van Jezus op de berg.
* Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.
Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):
* Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
* Jezus wordt gegeseld.
* Jezus wordt met doornen gekroond.
* Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
* Jezus sterft aan het kruis.
Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):
* Jezus verrijst uit de doden.
* Jezus stijgt op ten hemel.
* De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.
* Maria wordt in de hemel opgenomen.
* Maria wordt in de hemel gekroond.

START