Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 8 mei 2022 nummer 10

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


                                Zondag 8 mei – Vierde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering ( Rodrigo Rojas Romero). Marietje van Leeuwe.
Zang: Veronique van Rie met begeleiding van Jeets Durenkamp op gitaar. Collecte: 1ste collecte voor de eigen parochie en de 2de collecte is voor Roepingenzondag.
Dinsdag 10 mei
Aardenburg – 19.30 uur gebedsmoment bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Zondag 15 mei – Vijfde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Rodrigo Rojas Romero). Overleden leden familie Ducheine; uit dankbaarheid.
Zang: Sint Caeciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Collecte: 1ste collecte voor de eigen parochie en de 2de is de maandelijkse Caritascollecte ten voordele van Jota.
Dinsdag 17 mei
Aardenburg – 19.30 uur gebedsmoment bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Zondag 22 mei – Zesde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere).
Caroline de Brock; Marie de Rijcke-de Dobbelaere; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhont; Julien Dhont en echtgenote Alma Martens; Brigitte Buysse-Versyck.
Zang: Veronique van Rie met begeleiding van Jeets Durenkamp op gitaar. Collecte: 1ste collecte voor de eigen parochie en de 2de is voor de Week van de Nederlandse Missionaris.
Dinsdag 24 mei
Aardenburg – 19.30 uur gebedsmoment bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Donderdag 26 mei - Hemelvaart van de Heer
Oostburg – 11.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
SLUITING PAROCHIECENTRUM
Het parochiesecretariaat van onze parochie is in week 19, dat is de week van maandag 9 tot en met vrijdag 13 mei gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen via de mobiele telefoon van de uitvaartwacht: 06 – 20403610.
MEIMAAND = MARIAMAAND
Iedere dinsdag in de maand mei is er om 19.30 uur een Gebed tot Maria in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Er wordt gezamenlijk gebeden (waaronder het rozenkransgebed) rondom het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Van harte welkom.

"HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT DE KONING BEHAAGD…
de heer H. (Ronny) Geernaert uit Aardenburg te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt na de jaarlijkse Oranjeschieting van handbooggilde Sint Sebastiaan in Aardenburg uit handen van burgemeester Vermue in aanwezigheid van familie, schutters, vrienden en een grote vertegenwoordiging van het parochiebestuur en parochiekern Zuid.
De heer Geernaert is sinds 1977 betrokken bij handbooggilde Sint Sebastiaan in Aardenburg. En heeft sindsdien tot heden een bestuursfunctie bekleed. Hij heeft ook verschillende keren meegeholpen met het organiseren van belangrijke wedstrijden zoals de Europese, Nederlandse en Zeeuws-Vlaamse kampioenschappen. De heer Geernaert kan de drijvende kracht van deze vereniging genoemd worden.
Naast zijn vrijwilligerswerk voor de handbooggilde zet Ronny zich ook vrijwillig in voor de Parochie heilige Andreas. Hij is lid van PKC-Zuid en voert voor de parochie verschillende werkzaamheden uit waaronder het opnieuw aanleggen van het kerkplein en het begeleiden van uitvaarten. Hij is altijd bereid mee te helpen bij activiteiten en fysiek de handen uit de mouwen te steken.
We feliciteren Ronny van harte met deze onderscheiding!

DE BERENNING VAN AARDENBURG deel 3
In de komende periode zullen we telkens een gedeelte van de lezing publiceren die Walter Dierick heeft gehouden in de Doopsgezinde vermaning ‘Het Lam’ naar aanleiding van de herdenking van de afgeslagen aanval van de Fransen in juni 1672.
Na de inname van Aardenburg door Maurits werden plannen gemaakt om de oude verdedigings- werken te herstellen, maar de omvang van de middeleeuwse wallen was te groot en werd er gekozen voor een geheel nieuw wallenstelsel, waardoor de stad aanzienlijk verkleind werd en de Lieve Vrouwekerk buiten de nieuwe wallen kwam te liggen en omstreeks 1625 afgebroken werd, maar pas nadat de aanhangers van de nieuwe religie, de Gereformeerden (Hervormden), een houten gebouw binnen de muren van die kerk nog een tijdlang hadden gebruikt.
Vanaf 1604 vestigden zich nieuwkomers binnen Aardenburg, Hervormden, afkomstig uit Vlaanderen. Van de oorspronkelijke katholieke inwoners keerde niemand terug en de nieuwkomers namen in bezit wat ze konden bemachtigen. Het nieuwe stadsbestuur, gevormd in 1605, probeerde de in beslag genomen en zeer omvangrijke kerkelijke goederen in bezit te krijgen, maar die waren feitelijk in handen van de Prins en hij gebruikte de opbrengsten naar eigen goeddunken, onder andere voor de bouw van een protestantse kerk in Sas van Gent.
De afkomende bouwmaterialen bij de sloop van de Lieve Vrouwekerk werden door het stadsbestuur verkocht. Ze werden onder meer gebruikt voor de restauratie van de stadspoorten van Zierikzee en de bouw van een kruithuis in ’s-Gravenhage. Volgens overlevering werden de drie luidklokken van de Onze Lieve Vrouwekerk omgesmolten en werd de klokspijs in 1646 in Middelburg in Zeeland bij Jacob Burgerhuys gebruikt om de twee klokken van de Sint Baafskerk te gieten.
Tot 1609, het begin van het 12-jarig bestand, duurde de oorlogstoestand. Zoals eerder gezegd, werd Aardenburg, net als andere stadjes, voorzien van een modern wallenstelsel en ten westen en ten noorden van Aardenburg lag een hele reeks verschansingen: De Eederschans (later verbasterd in Elderschans), de Olieschans, Krabbeschans en Kruisschans, de Mosselschans, de Buikschans en Bordeelschans. Het hele gebied rond Aardenburg bestond nog uit schorren en slikken,
die bij hoog water onderliepen. In 1611 werd toestemming verkregen om tot dijkaanleg en inpoldering over te gaan.
In deze toestand moest Aardenburg weer tot leven komen. Waren de Nieuwkomers in het begin alleen Hervormden, in 1607 hadden zich ook de eerste Doopsgezinden hier gevestigd en in 1610 blijkt er geen enkele Katholiek te wonen. De komst van Doopsgezinden viel echter niet in goede aarde bij de Hervormden."

Start pagina