Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 16 januari nummer 2 2022

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 16 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Willem Verstraete.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Sibusiso.
Zang: Sint Caeciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Zondag 23 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – Week van gebed voor eenheid.
Normaal is er deze zondag een oecumenische viering in onze kerk.
Bij het samenstellen van dit blad was bij de eindredactie niets bekend
over deze viering. Onze excuses hiervoor.
Volg voor meer informatie de Nieuwsbrief van de parochie, facebook en de
parochiewebsite.
Zondag 30 januari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg- 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Frieda de Rijcke-Reijniers; Angeline Ohms-van Poecke.
Collecte: voor de parochie.
Koor: Sint Caeciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in
Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
Door de huidige maatregelen is noodzakelijk om te reserveren. Dat kan
telefonisch (0117 – 453374) of per mail (andreas-wzvl@kpnmail.nl).


PRESENTATIE KAPELAAN RODRIGO
Afgelopen weekend werd kapelaan Rodrigo Rojas Romero welkom geheten
in de H. Willibrordusbasiliek van Hulst door de drie gezamenlijke parochies
in een kennismakingsviering met het Zeeuws-Vlaamse pastorale team, met
als hoofdcelebrant vicaris Paul Verbeek.
Natuurlijk waren er ook vertegenwoordigers uit zijn vorige standplaats (H.
Catharinaparochie in Oosterhout) en van de Arabischtalige christenen in het
bisdom Breda.
Na het voorlezen van de benoemingsbrief heeft kapelaan Rodrigo met veel
blijdschap zijn taken in onze parochies aangenomen. Zeeuws-Vlaanderen is
in zijn wereld slechts een stip op de horizon als je hoort, waar hij allemaal al
is geweest en heeft gewerkt. Komend uit Argentinië heeft hij de halve wereld
bevaren en is samen met vele verschillende wereldburgers de weg naar
Christus gegaan.
Ook in Zeeuws-Vlaanderen wil kapelaan Rodrigo deze weg samen naar
Christus gaan door de pastorale taken te vervullen van het vieren van de
eucharistie, de bediening van de sacramenten en andere werkzaamheden in
de parochies.
In zijn dankwoord vertolkte hij hoe hij zijn inzet ziet en vraagt ons allen om
vertrouwen en geduld én voor hem te bidden. Hij spreekt al redelijk
Nederlands, maar hij wil het nog beter leren. Hij spreekt daarom ook de
wens uit hem in het Nederlands aan te spreken. Het maximaal aantal "aanwezigen (vanwege de coronacrisis) was in de kerk aanwezig. Na afloop, tijdens het op aangepaste wijze koffie drinken, reikte kapelaan Rodrigo aan ieder een rozenkrans (een gebruik uit zijn vaderland Argentinië) en maakte ondertussen een praatje met eenieder.
Afgelopen zondag was kapelaan Rodrigo celebrant in de viering in Aardenburg. Van de parochie hebben we hem verwelkomt en we hopen dat hij nog vele jaren met ons mag werken aan Zijn kerk op aarde.

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als
christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.
Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.
Ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst?
Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.
Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister."

Gebed
Goede Herder,
de versplintering van de kleine kudde
bedroeft uw heilige Geest.
Vergeef ons onze beperkte inspanningen
en onze traagheid in het nastreven van uw wil.
Geef ons wijze herders naar uw hart,
die de zonde van verdeeldheid herkennen,
en die de kerken met gerechtigheid en heiligheid
zullen leiden tot eenheid in U. Amen

Start pagina