Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 6 juni nummer 12

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zaterdag 5 juni
Aardenburg – 11.00 uur Eerste Communieviering (kapelaan Jochem
van Velthoven en Marjan Dieleman).
Zondag 6 juni – Feest van het H. Sacrament
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Johanna Vlek, weduwe van Willy de Clercq; Domien van de Vijver enoverleden familie; uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60-jarig huwelijk; uit dankbaarheid voor het slagen van een examen.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Caritas.
Zang: Veronique van Rie en orgelbegeleiding Ad van de Wege.
Zaterdag 12 juni
Aardenburg – 14.00 uur Eerste Communieviering (Wiel Wiertz enMarjan Dieleman).
Zondag 13 juni – Elfde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
Zang: Veronique van Rie en begeleiding Jeets Durenkamp (gitaar).
Collecte: voor de parochie.
Zondag 20 juni – Twaalfde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).
Zang: Veronique van Rie en orgelbegeleiding Ad van de Wege.
Vrijdag 25 juni
Aardenburg – 19.00 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven)
met toediening van het Sacrament van het heilig Vormsel.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

De Eerste Communie- en Vormselvieringen zijn besloten vieringen en alleen voor genodigden.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
CARITASCOLLECTE JUNI
De maand is de opbrengst van de Caritascollecte voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. De Voedselbank heeft als doel: het
bestrijden van (verborgen) armoede en het voorkomen van voedselverspilling in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeentes. Daarnaast het terugdringen van sociaal isolement van de
doelgroep die van een laag inkomen moet rondkomen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

AKTIE KERKBALANS
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.
Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijdontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd. De parochies vragen voor de Actie Kerkbalans daarom om een extra financiële bijdrage.

Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.
        Geef jij om je kerk?
              Geloof je in verbondenheid?
                  Doe dan mee.
Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.
parochie heilige Andreas
IBAN NL 15 INGB 0004 388 224

 

 

SACRAMENTSDAG
We vieren dit weekend Sacramentsdag. Eigenlijk is dit feest een herhaling van Witte Donderdag, de instelling van het sacrament van de eucharistie. In de Goede Week kun je dit niet uitbundig vieren, dat past niet in de stille dagen rond Jezus' dood aan het kruis. Daarom wordt het na alle grote feesten nog eens over gedaan. Toch is er een groot verschil tussen Witte Donderdag en Sacramentsdag, Op Witte Donderdag ligt de nadruk veel meer op het breken en delen, op het samen maaltijd houden als een heel indringend activiteit van verbondenheid vieren met de Heer en met elkaar. Sacramentsdag heeft iets triomfalistisch gekregen, en ligt de nadruk op de verering en aanbidding van het brood. Denk maar aan
het plechtige lof van vroeger, waarbij het brood, het allerheiligste genoemd, werd uitgesteld in een monstrans. Denk maar aan de uitgebreide sacramentsprocessies zoals die hier en daar nog gehouden worden maar vroeger praktisch overal plaats vonden.
Brood in de handen van God
“Bak van tarwebloem twaalf broden van twee tiende efa ter stuk.
Leg ze voor de Heer neer in twee rijen,
twee rijen van zes, op de met zuiver goud overtrokken tafel.”
Leviticus 24, 5-6.
Op een dag lag een rijke bakker te slapen in de synagoge. Op dat moment werd Leviticus 24, 5-6 gelezen, waarin de kinderen van Israël gevraagd wordt om twaalf broden op het altaar te leggen.
De bakker dacht dat God persoonlijk tot hem had gesproken. Hij haalde twaalf broden die hij achter het gordijn bij de Bijbelrollen verstopte.
Hij was nog maar net weg of de schoonmaker van de synagoge kwam het heiligdom binnen. Hij bad: '0 Heer, ik ben zo arm. Mijn gezin lijdt honger. We zullen sterven tenzij U een wonder verricht.' Na zijn gebed ging hij aan het werk en vond de broden. 'Een wonder!', riep hij uit.
Het tafereel herhaalde zich een paar jaar lang. Totdat de rabbi op een dag toevallig zag wat zich afspeelde. Toen de waarheid boven tafel kwam, waren de bakker en de schoonmaker teleurgesteld dat God geen deel uitmaakte van hun leven.
Maar de rabbi zei: 'Kijk naar jullie handen. Het zijn de handen van God, die brood ontvangt en het uitdeelt.'.

Naar startpagina