Maandberichten PKC Oostburg--Groede Mei 2022

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

Zondag 1 mei 2022. 9.15 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Koor St. Caeciliakoor
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Na de viering tot 11.00 uur ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Om r Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Riemer Postma, echtgenoot van Ineke Pijcke, namens de parochie.
Donderdag 5 mei 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Intentie:
• Voor Germaine Augusta Alice Dossche, weduwe van Ars ne Roegiest, namens de parochie.
Donderdag 12 mei 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Intentie:
• Voor Maria Josepha Wijnanda van der Meer, weduwe van Abram David Risseeuw, namens de parochie.
Zondag 15 mei 2022. 11.00 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer.
Donderdag 19 mei 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Intentie:
• Voor Noella Talloen, echtgenote van Daniel Vreeke, namens de parochie.
Donderdag 26 mei 2022. 11.00 uur. Communieviering (Hemelvaartsdag)
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Gregoriaans Koor Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Erna Marie Mollet, weduwe van Aloys de Vos, namens de parochie.
• Voor Jos  Maria Louise Kouijzer, weduwe van Antoine Temmerman, namens de parochie.

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. U kunt ze ook doorgeven aan Adri van Gessel (tel. 0117-453841 of per e-mail amvangessel@gmail.com. De kosten voor een gebedsintentie bedragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 15 mei is bestemd voor een project in onze directe omgeving, namelijk Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de Voed-selbank in West Zeeuws-Vlaanderen. Door de ondersteuning van de werken en acti-viteiten van Stichting JOTA willen we als parochie een teken geven dat we de zorgen van onze medemens in onze directe omgeving delen en willen verlichten.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Koffiedrinken zondag 1 mei
Nu alle coronamaatregelen achter ons liggen keert ook het koffie drinken na een eucha-ristieviering terug. Voor de eerste keer op zondag 1 mei. U bent dan weer harte welkom na de viering in de Eligiuszaal. Doordat de viering om 9.15 uur begint, zal het koffie drinken rond 10.15 uur beginnen. Als eindtijd zal 11.00 uur worden aangehouden. U gelieve hiermee rekening te houden.
Via de Maandberichten zult u over het koffie drinken steeds worden ge nformeerd.
Vieringen Stelle
Met ingang van 1 april j.l. behoren de wekelijkse vieringen in Stelle tot het verleden. De liturgiegroep die deze vieringen verzorgde is opgeheven. Voornaamste redenen hiervoor zijn de samenstelling en de leeftijd van de huidige groep. Ook wordt steeds minder mede-werking van Stelle ervaren dan voorheen. Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn hiervan inmiddels per brief in kennis gesteld, vergezeld van het verzoek om zich te beraden op het pastoraat en de zielzorg in Stelle. In deze brief zijn wel enkele idee n genoemd en toegelicht over hoe dat vorm zou kunnen krijgen.

Zondag 5 juni. Hoogfeest van Pinksteren.
De gezamenlijke oecumenische viering op Pinksteren is dit jaar om 11.00 uur in de H. Eligiuskerk. De viering is voorbereid door de Werkgroep Oecumene Oostburg (WOO). Medewerking wordt verleend door de White Group uit Breskens. Voorgangers zijn pastor Frans van Geijt en ds. Aart van Houweling.

Expositie Pinksteren
Tijdens de oecumenische Pinksterviering in de H. Eligiuskerk op 5 juni a.s..zal door de WOO een expositie worden gehouden. Deze expositie heeft als thema ‘Vuur! Vooraf-gaande aan en na afloop van de viering is deze onder het genot van een kop koffie te bezichtigen.
Alle locale en regionale amateurschilders, -beeldhouwers en andere amateurkunstenaars worden uitgenodigd om een creatie in te brengen. Deze krijgt dan plaats in de zijbeuken van de kerk. Zij dient wel betrekking te hebben op het thema en kan desgewenst van een toelichting worden voorzien. Zo mogelijk wordt er in de Pinksterviering aandacht aan besteed. De Werkgroep Oecumene Oostburg (WOO) hoopt van harte op een grote inbreng. De werken kunnen worden ingebracht op maandagavond 30 mei van 18.30 uur tor 20.00 uur, of in overleg met Henk Aarnoutse ( tel. 453656). Vanaf een uur na afloop van de viering kunnen ze weer worden meegenomen. Voor nadere informatie kunt u, behalve met Henk Aarnoutse, contact opnemen met pastor Frans van Geyt ( tel. 493891) of ds. Aart van Houweling ( tel. 852402).
Open Kerken
Ook oecumenisch van opzet is de inloop op woensdagmorgen onder de naam Open Kerken. Vrijwilligers van katholieke als protestantse huize schenken graag een kopje koffie of thee voor u in. Er is volop ruimte voor ontmoeting en gesprek. Afwisselend zijn pastor Niek van Waterschoot en ds. Aart van Houweling aanwezig. De deur staat open voor iedereen. Tot en met 25 mei iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur in het Kerkcentrum en vanaf 1 juni in kerkgebouw de “Open Haven”. U bent van harte welkom.
Nationale Herdenking op woensdag 4 mei 2022: VRIJHEID IN VERBONDENHEID
Op woensdag 4 mei is er in het kader van de jaarlijkse dodenherdenking weer een bijeenkomst mogelijk vanuit de “Open Haven”, het kerkgebouw aan het Kerkplein in Oostburg.
Om 18.15 uur gaan de deuren van de kerk open en om 18.45 uur begint de bijeenkomst.
Het landelijke thema is “Vrijheid in verbondenheid”. Die verbondenheid krijgt een extra lading door de oorlog in Oekraine.
Na de bijeenkomst gaat het in een stille tocht naar het monument bij het gemeentehuis, waar de jaarlijkse herdenking plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom bij zowel de bijeenkomst in de kerk als bij de herdenking bij het monument.
Bedevaart naar Beauraing
Na ruim twee jaar corona-maatregelen kan er dit jaar weer op bedevaart gegaan worden naar Beauraing. Vanwege de tornado die Beauraing vorig jaar trof is er dit jaar alleen een dagbedevaart. De dagbedevaart vanuit Comit  Pro Maria, Bisdom Breda is dit jaar voor de regio West-Brabant/Zeeland op: zaterdag 11 juni. Er wordt gereisd met een rolstoel-bus, zodat de bedevaart ook toegankelijk is voor minder mobiele pelgrims.
De kosten bedragen voor volwassenen € 60,00 en voor kinderen t/m 11 jaar € 35,00 U kunt zich aanmelden voor de juni-bedevaart tot uiterlijk zondag 15 mei a.s. bij mw. Elma Bastianen-Luijks (e-mail bastianenluijks@otlook.com
Naar start