Maandberichten PKC Oostburg--Groede november 2021

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

                                       
Zondag 5 december 2021. 10.45 uur. Communieviering Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Gregoriaans Koor
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer.
• Voor Erna Louise Heetesonne, namens de parochie.
• Voor Martina Hendrika van Eijkeren, weduwe van Ubert Verheije, namens de parochie.
Zondag 19 december 2021. 10.45 uur. Eucharistieviering Voorganger Bisschop Liesen
Koor Groep De Bron
1e Collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Johannes Franciscus Fok, levenspartner van Marjan Risseeuw, namens de parochie.
• Voor Hubert Remijn, namens de parochie.
• Voor Riemer Postma, echtgenoot van Ineke Pijcke, namens de parochie.
• Voor Marinus Adriaan Remijn, echtgenoot van Henriëtte Marie Louise de Badts en overleden familie.
• Voor Lucy Paridaen, echtgenote van Roger de Jonge en overleden familie.
Vrijdag 24 december 2021. Oecumenische Kerst-Gezinsviering in PKN-kerk Open Haven. Aanvang 19.00 uur."

Zaterdag 25 december 2021. 10.45 uur. Communieiering Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor The White Group
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor René Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor Johannes Bernardus Albert Carpentier, echtgenoot van Frieda de Pauw, namens de parochie.
"• Voor Alice Maria Rosa Willems, echtgenote van André Van de Voorde, namens de parochie.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel."
"Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er geen vieringen."

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610
(bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg.
Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie- venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be- dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e- mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws."
Mededelingen
Caritascollecte"
"De Caritascollecte van zondag 5 december is bestemd voor de Adventsactie. Hiermee wordt een teken gegeven dat wij delen met onze medemens en met de mensen die zich voor hen inzetten. Deze collecte wordt ten zeerste aanbevolen.
Ook op zondag 19 december is er een extra collecte. Deze is bestemd voor de Bisschoppelijke Adventsactie. Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Viering 19 december
Op zondag 19 december zal bisschop Liesen voorgaan in de eucharistieviering in onze kerk. De reden hiervoor is de huidige personele bezetting van het pastoraal team. Maar dat speelt ook elders. Vandaar dat hij in de maand december op verschillende plaatsen voorgaat in het vicariaat Middelburg. Een sympathiek gebaar van de bisschop.
Aanvangstijdstip communievieringen
Met ingang van 1 januari 2022 wordt het aanvangstijdstip van de maandelijkse commu- nieviering (3e zondag van de maand) gewijzigd. Deze zal dan beginnen om 11.00 uur in plaats van om 10.45 uur. De reden hiervoor is dat de beide kosters niet op tijd aanwezig kunnen zijn, waardoor hun voorbereidende werkzaamheden voor de viering in het gedrang komen. Het aanvangstijdstip van 11.00 uur voorkomt dat.
Houdt u hiermee rekening.
Zoals al eerder aangegeven is het aanvangstijdstip van de maandelijkse eucharistie- viering (1e zondag van de maand) 9.15 uur.

"Corona-maatregelen
De toename van het aantal corona-besmettingen heeft tot gevolg dat noodgedwongen een aantal maatregelen terugkeren. Daartoe hebben de vicevoorzitters van de drie parochiebesturen en pastoor Wiertz onlangs besloten. In de parochiële Nieuwsbrief nr. 89 is hierover het volgende vermeld.
Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de ruimte. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne en ventilatie. Helaas hebben we het aantal beschikbare plaatsen in de kerken opnieuw moeten terugbrengen.
Dit komt neer op het volgende:
• handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;
• mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk;
• 1,50 meter afstand houden;
• verplichte looproutes;
• geen hand geven bij de vredewens;
• communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm;
• collectes bij de uitgang.

De dringende vraag is om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven bij klachten die kunnen wijzen op corona blijven natuurlijk gehandhaafd.
Er is ook weer een maximum aantal aanwezigen tijdens de vieringen (weekendvieringen en uitvaarten). Dat aantal is exclusief de directe medewerkers/ bedienaren van de viering. Voor onze kerk bedraagt dit aantal 54 personen. Om de 1,50 meter afstand te waarborgen zijn de inmiddels teruggeplaatste banken om en om niet toegankelijk gemaakt.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. Dat betekent dat er ook rekening mee moet worden gehouden dat het maximum aantal ook voor de Kerstvieringen van toepassing zal zijn en dat op verschillende locaties reservering noodzakelijk zal zijn.
Tenslotte wordt aan iedereen gevraagd om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en respectvol met elkaar om te gaan.
Oecumenische Kerstgezinsviering vrijdag 24 december om 19.00 uur
Op dit moment is er een werkgroep uit de twee geloofsgemeenschappen PG De Brug en onze geloofsgemeenschap druk bezig met de voorbereiding van deze viering.
De werkgroep heeft al een voorlopige opzet gemaakt voor deze viering, waarbij rekening wordt gehouden met de op dat moment geldende corona-maatregelen. Mede daarom is gekozen om de viering te houden in de PKN-kerk vanwege faciliteiten aldaar om de dienst op te nemen en daarna online te plaatsen via de websites van beide geloofsgemeen- schappen.
Via de scholen is een brief verstuurd, waarin kinderen en ouders opgeroepen worden mee te werken aan deze viering.
De werkgroep zal via de mediakanalen (Nieuwsbrief, Facebook en website) van de beide geloofsgemeenschappen en de scholen u infomeren en op de hoogte houden of het mogelijk is de viering fysiek bij te wonen en hoe de viering er in grote lijnen op die avond uit gaat zien.
Nadere informatie hierover volgt."

Naar start